Problem list

ID Problem ▴ Category Points % AC # AC
fire Phòng cháy ICPC 1.45 21.1% 9
wave Phủ sóng OI Style 1.00 39.4% 10
cover Phủ đỉnh TST Training 1.00 14.3% 1
pythaeq Phương trình Pythagore nghiệm nguyên ICPC 0.44 54.2% 13
geo_d Phương trình đường phân giác Educational 0.25 11.0% 68
mpilot Pilots ICPC 0.25 33.7% 430
vmpin Pin Mặt trời OI Style 1.95 100.0% 3
mdostava Pizza Delivery ICPC 1.14 27.1% 11
pizzaloc Pizza Location ICPC 0.33 40.2% 222
pkadkp PKADKP ICPC 0.61 88.9% 6
place PLACE OI Style 0.68 46.2% 9
plahte PLAHTE ICPC 1.60 10.7% 3
poi10_kol POI 2010 - Railway Chưa phân loại 1.50 8.1% 3
mcirgame Point Connection Game in a Circle ICPC 0.31 36.2% 12
nkpolice Police OI Style 0.47 27.1% 407
mpoleval Polynomial Evaluation - Angry Teacher ICPC 1.63 16.7% 1
tpcpplar Popular ICPC 1.33 30.0% 14
poslozi POSLOZI ICPC 1.48 10.3% 3
prettyp Pretty Printing ICPC 0.88 21.4% 3
cprime Prime Number Theorem ICPC 0.51 37.2% 47
kmp_pstring PSTRING Educational 0.01 19.8% 19
pvhoi2_clcs PVHOI 2.0 - Bài 1 - Chất lượng cuộc sống GSPVH 0.50 45.6% 228
pvhoi2_tccm PVHOI 2.0 - Bài 2 - Trò chơi con mực GSPVH 0.70 35.7% 80
pvhoi2_bddn PVHOI 2.0 - Bài 3 - Biến đổi dãy ngoặc GSPVH 1.00 15.2% 71
pvhoi2_gcxn PVHOI 2.0 - Bài 4 - Giãn cách xã hội GSPVH 0.70 19.4% 60
pvhoi2_drawtree PVHOI 2.0 - Bài 5 - Vẽ cây GSPVH 0.70 18.6% 35
pvhoi2_dthp PVHOI 2.0 - Bài 6 - Đi tìm hạnh phúc GSPVH 0.70 41.9% 34
pvhoi22_1_courses PVHOI 2.2 bài 1: Lựa chọn môn học (70 điểm) GSPVH 0.70 11.4% 211
pvhoi22_2_line PVHOI 2.2 bài 2: Chào cờ (70 điểm) GSPVH 1.20 4.1% 41
pvhoi22_3_tree PVHOI 2.2 bài 3: Quan hệ mập mờ (60 điểm) GSPVH 1.70 6.0% 55
pvhoi22_4_transit PVHOI 2.2 bài 4: Thế giới của những chuyến bay (70 điểm) GSPVH 0.70 6.1% 81
pvhoi22_5_lcp PVHOI 2.2 bài 5: Tiền tố chung dài nhất (70 điểm) GSPVH 1.20 6.8% 65
pvhoi22_6_digits PVHOI 2.2 bài 6: Biến đổi bảng chữ số (60 điểm) GSPVH 1.70 11.9% 43
cond Quan hệ ICPC 0.16 48.3% 184
qbcond Quan hệ có điều kiện OI Style 0.47 28.6% 28
diamond Quân Joker Rô OI Style 0.67 38.6% 14
c11comp Quản lí công ty 2 OI Style 0.95 47.0% 239
nkcomp Quản lý công ty OI Style 1.05 34.7% 63
vknights Quân mã OI Style 0.58 28.9% 173
rmq_rook Quân xe Educational 0.60 26.7% 22
ads Quảng cáo ICPC 0.14 56.3% 992
vnoicup22_final_f Quantum supercomputer VNOI Cup 1.60 33.3% 8
rotation Quay bánh xe OI Style 0.08 66.1% 271
pk11e Queen Game ICPC 1.67 9.7% 3
queennb Queens OI Style 0.57 72.7% 44
spqueue Queue ICPC 0.94 8.3% 1
rabgame1 RABGAME - Hard version OI Style 1.07 20.4% 7
lqdrace Race (IOI 2011) OI Style 1.23 25.3% 164
stone1 Rải sỏi ICPC 0.31 41.1% 229
raovuon Rào Vườn ICPC 1.07 47.2% 20