Problem list

ID Problem ▴ Category Points % AC # AC
vmsudoku VM 14 Bài 19 - Sudoku VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmcross VM 14 Bài 20 - Crossword VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmdaobit VM 15 Bài 01 - Đảo bit VNOI Marathon 0.48 66.7% 21
vmsalary VM 15 Bài 02 - Cây tiền lương VNOI Marathon 0.74 40.6% 61
vmcut VM 15 Bài 03 - Cắt đồ thị VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmpizza VM 15 Bài 04 - Pizza VNOI Marathon 1.04 25.2% 24
vm15swap VM 15 Bài 05 - Đổi chỗ VNOI Marathon 1.95 20.0% 3
vmsum2 VM 15 Bài 06 - Tính tổng VNOI Marathon 1.51 35.7% 5
vmshape VM 15 Bài 07 - Xác định hình VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmresto VM 15 Bài 08 - Bé và bảng số VNOI Marathon 0.60 47.5% 29
vmsquare VM 15 Bài 09 - Bé và hình vuông VNOI Marathon 1.31 34.5% 7
vmtown VM 15 Bài 10 - Thành phố cổ VNOI Marathon 1.43 50.0% 4
vmellip VM 15 Bài 11 - Các hình Ellipse VNOI Marathon 1.57 3.1% 1
vmgroup2 VM 15 Bài 12 - Phân nhóm đồ thị VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmcircle VM 15 Bài 13 - Vòng tròn VNOI Marathon 1.19 0.0% 0
vmpackage VM 15 Bài 14 - Ngồi khóc trên cây VNOI Marathon 1.74 30.0% 2
vmcut2 VM 15 Bài 15 - Cắt cây VNOI Marathon 1.40 37.6% 26
vmropes VM 15 Bài 16 - Các sợi dây VNOI Marathon 1.78 0.0% 0
vnuoi22_delete VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Delete VNUOI 1.50 18.5% 49
vnuoi22_inversion VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Inversion VNUOI 0.50 31.7% 114
vnuoi22_minimum VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Minimum VNUOI 0.50 3.9% 9
vnuoi22_page VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Page VNUOI 1.00 12.9% 30
vnuoi22_post VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Post VNUOI 1.00 12.8% 54
vnuoi22_query VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Query VNUOI 1.00 0.0% 0
ninjump VO 12 Bài 1 - Ninja học nhảy VNOI Online 1.60 10.0% 1
lknight VO 12 Bài 2 - Mã đi tuần VNOI Online 0.29 56.1% 21
kcoin VO 12 Bài 3 - Trò chơi với đồng xu VNOI Online 0.41 59.2% 35
volis VO 12 Bài 4 - Dãy con không giảm dài nhất VNOI Online 0.43 38.2% 80
mars VO 12 Bài 5 - Chỉnh sửa ảnh VNOI Online 0.86 53.3% 6
voexc VO 12 Bài 6 - Trao đổi VNOI Online 0.78 28.0% 7
vocard VO 13 Bài 1 - Trò chơi chọn bài VNOI Online 0.48 39.3% 11
vocactus VO 13 Bài 2 - Xương rồng VNOI Online 1.38 22.2% 2
voboard VO 13 Bài 3 - Truyền thuyết ở vương quốc Đồng Dư K VNOI Online 1.43 66.7% 2
vostr VO 13 Bài 4 - Xử lý xâu VNOI Online 0.66 22.9% 247
volights VO 13 Bài 5 - Hệ thống đèn VNOI Online 1.78 0.0% 0
vodefend VO 13 Bài 6 - Bảo vệ thành phố VNOI Online 1.63 7.9% 4
voboard2 VO 14 Bài 1 - Truyền thuyết ở vương quốc xa rất xa VNOI Online 0.92 50.0% 4
voplane VO 14 Bài 2 - Chia mặt phẳng VNOI Online 1.78 0.0% 0
votelph VO 14 Bài 3 - Bà Nà VNOI Online 1.95 0.0% 0
vogcdsum VO 14 Bài 4 - Tổng ước chung lớn nhất VNOI Online 1.21 34.7% 78
voboard3 VO 14 Bài 5 - Trò chơi trên bảng VNOI Online 1.08 61.1% 11
vobrack VO 14 Bài 6 - Dãy ngoặc VNOI Online 1.63 42.9% 5
votree VO 15 Bài 1 - Cây VNOI Online 0.57 36.0% 277
voeasy VO 15 Bài 2 - Dãy biến đổi VNOI Online 1.45 13.7% 9
vomarble VO 15 Bài 3 - Những viên bi ma thuật VNOI Online 1.70 11.4% 10
vorain VO 15 Bài 4 - Chuyện mưa VNOI Online 1.57 0.0% 0
vopig VO 15 Bài 5 - Chăn Lợn VNOI Online 1.78 12.0% 10
vobignum VO 15 Bài 6 - Tính toán số lớn VNOI Online 1.07 13.0% 23
vomovrec VO 16 Bài 1 - Di chuyển hình chữ nhật VNOI Online 0.50 28.3% 29
voxor VO 16 Bài 2 - XOR dãy số VNOI Online 1.00 54.3% 152