Problem list

ID ▾ Problem Category Points % AC # AC
dhbb21_buying Duyên Hải 2021 - Khối 10 - Bài 3 - Mua hàng Duyên Hải Bắc Bộ 1.20 27.9% 356
dhbb21_bitstr Duyên Hải 2021 - Khối 11 - Bài 3 - Xâu nhị phân Duyên Hải Bắc Bộ 1.40 12.2% 57
dhbb2020_square Duyên Hải 2020 - Lớp 10 - Bài 2 - Số chính phương Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 28.4% 198
dhbb2020_serv Duyên Hải 2020 - Lớp 10 - Bài 3 - Phục vụ Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 32.8% 112
dhbb2020_password Duyên Hải 2020 - Lớp 11 - Bài 1 - Mật khẩu Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 21.3% 79
dhbb2020_led Duyên Hải 2020 - Lớp 10 - Bài 1 - LED Duyên Hải Bắc Bộ 0.10 21.2% 200
dhbb2020_landing Duyên Hải 2020 - Lớp 10 - Bài 4 - Hạ cánh Duyên Hải Bắc Bộ 0.80 30.4% 48
dhbb2020_covid19 Duyên Hải 2020 - Lớp 11 - Bài 2 - Covid 19 Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 5.1% 34
dhbb2020_bonus Duyên Hải 2020 - Lớp 11 - Bài 3 - Phần thưởng Duyên Hải Bắc Bộ 0.80 4.0% 5
dgold Chia vàng OI Style 0.54 30.7% 106
demso Đếm số OI Style 0.36 33.8% 239
degree Số lượng bậc ICPC 0.34 31.2% 26
dbracket Dãy ngoặc đúng phân biệt ICPC 1.29 29.3% 19
dbms Hệ quản trị cơ sở dữ liệu ICPC 1.86 42.9% 3
dancing VM 08 Bài 09 - Những hình nhân nhảy múa VNOI Marathon 0.25 40.2% 42
damage Động đất OI Style 0.32 39.8% 151
cway VM 08 Bài 03 - Đếm đường đi trên đồ thị đầy đủ VNOI Marathon 0.17 37.1% 75
cvxpoly Convex Polygons ICPC 1.51 23.3% 6
cvjetici Cvjetici ICPC 0.43 85.0% 10
cutseqs Cắt dãy ICPC 0.79 40.6% 182
cutseg Rút gọn đoạn ICPC 0.62 54.4% 56
cutrect Cắt hình chữ nhật OI Style 0.47 50.0% 10
cutboard Cắt bảng OI Style 1.67 5.6% 1
ctree Tô màu nhỏ nhất ICPC 0.20 26.0% 208
ctnown Bội số chung nhỏ nhất ICPC 0.34 26.7% 134
ctnews Lâu đài cát OI Style 0.17 51.6% 44
ctncln Chia nhóm ICPC 0.65 31.7% 137
ctnbulls Bulls and Cows OI Style 0.13 46.4% 623
ctf Convert to Fraction OI Style 0.67 7.1% 1
cstars Đếm sao OI Style 1.01 100.0% 1
cryptkey VOI 15 Bài 2 - Chìa khóa mã số HSG Quốc gia 1.21 20.3% 109
cruell2 Cô giáo dạy toán, phần II OI Style 0.34 28.9% 44
cruell Cô giáo dạy toán, phần I OI Style 0.33 27.0% 32
cross12 VOI 12 Bài 6 - Qua cầu HSG Quốc gia 0.40 30.4% 84
critical Thành phố trọng yếu OI Style 0.36 20.7% 166
crect Đếm các hình chữ nhật ICPC 0.38 38.8% 72
crec01 Đếm hình chữ nhật trên bảng 0-1 ICPC 0.21 48.6% 166
crate Coder Rating ICPC 0.22 28.9% 198
cprime Prime Number Theorem ICPC 0.51 44.7% 36
cppset Tập hợp động ICPC 0.42 38.3% 172
cp Số chính phương ICPC 0.78 18.6% 26
cowsheds Thế chăn bò TST Training 1.00 34.0% 28
cowgirl Cô gái chăn bò ICPC 0.15 25.2% 559
cover Phủ đỉnh TST Training 1.00 14.3% 1
countpl Đếm số Palindrome ICPC 0.15 53.2% 222
cost Lại 1 bài phân việc ICPC 0.95 51.9% 8
corral Covering the Corral ICPC 1.01 12.1% 3
copydna Copying DNA ICPC 1.70 33.3% 2
connecte Đường gấp khúc kỳ diệu ICPC 0.94 48.9% 19
cond Quan hệ ICPC 0.16 49.5% 159