Problem list

ID Problem ▴ Category Points % AC # AC
predhbb21_eticket Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 3 - ETICKET Duyên Hải Bắc Bộ 1.50 11.7% 41
predhbb21_threeprimes Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 4 - THREEPRIMES Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 43.2% 252
predhbb21_running Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 5 - RUNNING Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 31.9% 86
predhbb21_parallel2 Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 1 - PARALLEL Duyên Hải Bắc Bộ 0.05 46.9% 1021
predhbb21_key Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 2 - Khoá then chốt Duyên Hải Bắc Bộ 0.20 33.9% 155
predhbb21_summary Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 3 - Tóm tắt Duyên Hải Bắc Bộ 1.00 20.7% 174
predhbb21_cpu Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 4 - CPU Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 22.1% 138
predhbb21_ide Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 5 - Người soạn thảo văn bản Duyên Hải Bắc Bộ 1.00 26.4% 74
predhbb21_meteor Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 1 - METEOR Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 22.3% 65
predhbb21_power Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 2 - POWER Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 30.4% 62
predhbb21_stage Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 3 - STAGE Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 54.8% 99
predhbb21_teleports Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 4 - TELEPORTS Duyên Hải Bắc Bộ 2.00 6.3% 10
predhbb21_trapezoid Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 5 - TRAPEZOID Duyên Hải Bắc Bộ 1.00 21.9% 53
v8mayors Thị trưởng OI Style 1.04 30.0% 3
stock Thị trường chứng khoán OI Style 1.54 57.9% 27
qmatch Thích hợp ICPC 1.05 54.8% 15
skwthr Thời tiết, lễ hội và vụ mùa ICPC 1.78 31.4% 15
elect Thống nhất đất nước ICPC 0.93 32.1% 31
vnoicup22_r2_e Thousand-knot bamboo tree VNOI Cup 1.60 3.2% 4
rmq_threenum Threenum Educational 0.00 21.1% 38
kcollect Thu hoạch OI Style 0.68 23.6% 180
bombs Thử nghiệm bom TST Training 1.00 21.3% 7
nkrtest Thử nghiệm Robot OI Style 1.43 75.0% 2
nkgshow Thử tài trí nhớ OI Style 0.98 100.0% 4
c11seq2 Thứ tự dãy con OI Style 0.69 36.3% 38
adbrack Thứ tự dãy ngoặc OI Style 1.67 13.6% 26
gsp1 Thứ tự từ điển ICPC 1.54 16.5% 9
nklexic Thứ tự từ điển OI Style 0.41 24.6% 57
dtgame Tiền bạc luôn là thứ quý giá ICPC 0.39 42.7% 78
c11str2 Tiền tố và hậu tố OI Style 0.23 35.0% 232
graph_ Tìm khớp và cầu (Cơ bản) OI Style 0.14 47.4% 1249
findnum Tìm số OI Style 0.22 34.2% 292
pnumber Tìm số nguyên tố ICPC 0.03 40.8% 2226
tjalg Tìm TPLT mạnh OI Style 0.11 44.8% 1112
ltpmseq Tìm xâu ICPC 0.16 58.5% 292
v11str Tìm xâu OI Style 1.03 19.7% 77
olp_sc22_bstr Tìm xâu đẹp Olympic Sinh Viên 0.10 9.7% 8
tht21_ckb_sort Tin học trẻ 2021 - Vòng chung kết - Bảng B - Sắp xếp Tin học trẻ 0.50 23.5% 74
tht21_ckb_clone Tin học trẻ 2021 - Vòng chung kết - Bảng B - Thử nghiệm robot Tin học trẻ 0.50 34.6% 24
tht21_ckb_dtask Tin học trẻ 2021 - Vòng chung kết - Bảng B&C - Bài khó Tin học trẻ 0.50 5.0% 11
tht21_ckb_task Tin học trẻ 2021 - Vòng chung kết - Bảng B&C - Bài tập Tin học trẻ 0.50 13.2% 56
tht21_ckc_cutcake Tin học trẻ 2021 - Vòng chung kết - Bảng C - Cắt bánh Tin học trẻ 0.50 0.0% 0
tht21_ckc_subseq Tin học trẻ 2021 - Vòng chung kết - Bảng C - Xâu con Tin học trẻ 0.50 24.2% 8
tht21_kvb_seq Tin học trẻ 2021 - Vòng khu vực - Bảng B - Dãy số Tin học trẻ 0.30 17.9% 418
tht21_kvb_treasure Tin học trẻ 2021 - Vòng khu vực - Bảng B - Kho báu Tin học trẻ 0.70 5.2% 60
tht21_kvb_fset Tin học trẻ 2021 - Vòng khu vực - Bảng B - Tập số Tin học trẻ 0.50 30.1% 222
tht21_kvc_permu Tin học trẻ 2021 - Vòng Khu vực - Bảng C - Hoán vị không bất động Tin học trẻ 1.50 27.2% 136
tht21_kvc_pnum Tin học trẻ 2021 - Vòng Khu vực - Bảng C - Số hoàn hảo Tin học trẻ 0.50 35.1% 95
tht21_kvc_badmi Tin học trẻ 2021 - Vòng Khu vực - Bảng C - Thi đấu cầu lông Tin học trẻ 0.80 27.2% 160
tht21_skc_seq Tin học trẻ 2021 - Vòng sơ khảo - Bảng C - Dãy số tự nhiên Tin học trẻ 0.50 17.7% 21