Problem list

ID Problem ▴ Category Points % AC # AC
qbselect VOI 06 Bài 1 - Chọn ô HSG Quốc gia 0.12 28.0% 369
qbbishop VOI 06 Bài 2 - Quân tượng HSG Quốc gia 0.11 40.6% 206
qbcirarc VOI 06 Bài 3 - Kênh xung yếu HSG Quốc gia 1.01 23.3% 23
qbchange VOI 06 Bài 4 - Biến đổi bảng HSG Quốc gia 1.86 0.0% 0
nkonearc VOI 06 Bài 5 - Mạng máy tính HSG Quốc gia 0.21 31.1% 140
nkpath VOI 06 Bài 6 - Đường đi trên lưới HSG Quốc gia 0.16 37.9% 244
nkmaxseq VOI 06 Bài 7 - Dãy con dài nhất HSG Quốc gia 0.12 39.9% 229
qbmseq VOI 07 Bài 1 - Dãy con không giảm dài nhất HSG Quốc gia 0.09 34.9% 209
qbmarket VOI 07 Bài 2 - Siêu thị may mắn HSG Quốc gia 1.33 12.3% 33
qbrobot VOI 07 Bài 3 - Robot cứu hỏa HSG Quốc gia 0.22 26.6% 98
nksgame VOI 08 Bài 1 - Trò chơi với dãy số HSG Quốc gia 0.07 18.9% 732
nkjump VOI 08 Bài 2 - Lò cò HSG Quốc gia 0.08 32.3% 271
nkgifts VOI 08 Bài 3 - Quà tết HSG Quốc gia 0.22 23.1% 22
linegame VOI 09 Bài 1 - Trò chơi với băng số HSG Quốc gia 0.08 47.8% 396
stnode VOI 09 Bài 2 - Nút st - xung yếu HSG Quốc gia 0.45 19.0% 70
pagoda VOI 09 Bài 3 - Đường lên Bái Đính HSG Quốc gia 1.01 41.4% 10
lnacs VOI 10 Bài 1 - Dãy con chung không liền kề dài nhất HSG Quốc gia 0.08 36.3% 467
stable VOI 10 Bài 2 - Ổn định HSG Quốc gia 0.15 33.0% 152
taxid VOI 10 Bài 3 - Mã số thuế HSG Quốc gia 0.43 37.9% 9
bonus VOI 11 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.07 60.9% 721
colorec VOI 11 Bài 2 - Hình chữ nhật bốn màu HSG Quốc gia 0.20 41.9% 158
treeline VOI 11 Bài 3 - Hàng cây HSG Quốc gia 0.43 20.4% 31
bwpoints VOI 11 Bài 4 - Nối điểm đen trắng HSG Quốc gia 0.09 45.1% 401
parigame VOI 11 Bài 5 - Trò chơi chẵn lẻ HSG Quốc gia 0.14 48.4% 130
upgranet VOI 11 Bài 6 - Nâng cấp mạng HSG Quốc gia 0.28 43.0% 144
ham12 VOI 12 Bài 1 - Khoảng cách Hamming HSG Quốc gia 0.20 55.7% 136
travel12 VOI 12 Bài 2 - Hành trình du lịch HSG Quốc gia 0.71 10.5% 47
move12 VOI 12 Bài 3 - Điều động HSG Quốc gia 0.45 36.7% 79
fibval VOI 12 Bài 4 - Bản vanxơ Fibonacci HSG Quốc gia 0.21 24.5% 77
robocon VOI 12 Bài 5 - Robocon HSG Quốc gia 0.31 18.4% 73
cross12 VOI 12 Bài 6 - Qua cầu HSG Quốc gia 0.40 30.4% 52
bonus13 VOI 13 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.44 29.4% 71
message1 VOI 13 Bài 2 - Trao đổi thông tin HSG Quốc gia 1.74 8.0% 28
comnet VOI 13 Bài 3 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 0.78 34.3% 121
stmerge VOI 13 Bài 4 - Trộn xâu HSG Quốc gia 0.27 65.5% 95
tours13 VOI 13 Bài 5 - Hành trình du lịch HSG Quốc gia 1.78 2.0% 7
organ VOI 13 Bài 6 - Sản xuất đồ chơi HSG Quốc gia 0.96 29.5% 16
minroad VOI 14 Bài 1 - Con đường Tùng Trúc HSG Quốc gia 0.30 40.4% 321
lcs2x VOI 14 Bài 2 - Dãy con chung bội hai dài nhất HSG Quốc gia 0.72 19.5% 187
aznet VOI 14 Bài 3 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 1.36 26.3% 148
ballgmvn VOI 14 Bài 4 - Trò Chơi Với Những Viên Bi HSG Quốc gia 0.66 23.4% 102
qos VOI 14 Bài 5 - Chất Lượng Dịch Vụ HSG Quốc gia 1.45 12.5% 14
jobset VOI 14 Bài 6 - Chọn Công Việc HSG Quốc gia 1.45 55.6% 120
tfield VOI 15 Bài 1 - Ruộng bậc thang HSG Quốc gia 0.61 24.3% 100
cryptkey VOI 15 Bài 2 - Chìa khóa mã số HSG Quốc gia 1.21 21.8% 65
reform VOI 15 Bài 3 - Kế hoạch cải tổ HSG Quốc gia 0.63 28.1% 166
mincut VOI 15 Bài 4 - Cắt hình HSG Quốc gia 0.34 26.5% 132
vodivide VOI 15 Bài 5 - Chia phần HSG Quốc gia 0.58 41.8% 97
voitsort VOI 15 Bài 6 - Cây hoán vị HSG Quốc gia 1.54 26.1% 12
seq198 VOI 16 Bài 1 - SEQ198 HSG Quốc gia 0.50 32.9% 142