Problem list

ID Problem Category ▾ Points % AC # AC
predhbb21_summary Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 3 - Tóm tắt Duyên Hải Bắc Bộ 1.00 18.9% 158
predhbb21_cpu Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 4 - CPU Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 22.1% 138
predhbb21_ide Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 5 - Người soạn thảo văn bản Duyên Hải Bắc Bộ 1.00 25.5% 69
predhbb21_meteor Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 1 - METEOR Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 22.9% 65
predhbb21_power Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 2 - POWER Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 30.9% 63
predhbb21_stage Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 3 - STAGE Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 54.7% 95
predhbb21_teleports Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 4 - TELEPORTS Duyên Hải Bắc Bộ 2.00 6.4% 10
predhbb21_trapezoid Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 5 - TRAPEZOID Duyên Hải Bắc Bộ 1.00 22.4% 53
coci1617_r1_cezar COCI 2016/2017 - Contest 1 - Cezar COCI 0.70 22.5% 31
coci1617_r1_jetpack COCI 2016/2017 - Contest 1 - Jetpack COCI 0.70 31.1% 44
coci1617_r1_kraji COCI 2016/2017 - Contest 1 - Kraji COCI 1.00 42.9% 4
coci1617_r1_mag COCI 2016/2017 - Contest 1 - Mag COCI 1.40 28.7% 23
coci1617_r1_tarifa COCI 2016/2017 - Contest 1 - Tarifa COCI 0.20 82.6% 223
coci1617_r1_vjestica COCI 2016/2017 - Contest 1 - Vjestica COCI 1.50 66.7% 14
coci1617_r2_burza COCI 2016/2017 - Contest 2 - Burza COCI 1.50 7.9% 18
coci1617_r2_go COCI 2016/2017 - Contest 2 - Go COCI 0.20 51.6% 86
coci1617_r2_nizin COCI 2016/2017 - Contest 2 - Nizin COCI 0.60 46.9% 87
coci1617_r2_prosjecni COCI 2016/2017 - Contest 2 - Prosjecni COCI 1.00 35.1% 28
coci1617_r2_tavan COCI 2016/2017 - Contest 2 - Tavan COCI 0.40 28.8% 34
coci1617_r2_zamjene COCI 2016/2017 - Contest 2 - Zamjene COCI 1.50 24.4% 13
coci1617_r3_imena COCI 2016/2017 - Contest 3 - Imena COCI 0.20 36.3% 74
coci1617_r3_kronican COCI 2016/2017 - Contest 3 - Kronican COCI 1.20 55.3% 152
coci1617_r3_kvalitetni COCI 2016/2017 - Contest 3 - Kvalitetni COCI 1.30 100.0% 2
coci1617_r3_meksikanac COCI 2016/2017 - Contest 3 - Meksikanac COCI 1.50 7.7% 2
coci1617_r3_pohlepko COCI 2016/2017 - Contest 3 - Pohlepko COCI 0.40 8.4% 26
coci1617_r3_zoltan COCI 2016/2017 - Contest 3 - Zoltan COCI 1.50 43.5% 52
coci1617_r4_bridz COCI 2016/2017 - Contest 4 - Bridž COCI 0.15 79.2% 218
coci1617_r4_kartomat COCI 2016/2017 - Contest 4 - Kartomat COCI 0.25 52.9% 52
coci1617_r4_kas COCI 2016/2017 - Contest 4 - Kas COCI 1.00 30.2% 156
coci1617_r4_osmosmjerka COCI 2016/2017 - Contest 4 - Osmosmjerka COCI 1.40 83.3% 2
coci1617_r4_rekonstruiraj COCI 2016/2017 - Contest 4 - Rekonstruiraj COCI 1.20 17.4% 5
coci1617_r4_rima COCI 2016/2017 - Contest 4 - Rima COCI 1.40 15.6% 38
coci1617_r5_pareto COCI 2016/2017 - Contest 5 - Pareto COCI 0.50 42.6% 55
coci1617_r5_poklon COCI 2016/2017 - Contest 5 - Poklon COCI 1.50 47.9% 130
coci1617_r5_ronald COCI 2016/2017 - Contest 5 - Ronald COCI 1.25 40.0% 32
coci1617_r5_strelice COCI 2016/2017 - Contest 5 - Strelice COCI 1.40 20.8% 2
coci1617_r5_tuna COCI 2016/2017 - Contest 5 - Tuna COCI 0.20 86.1% 137
coci1617_r5_unija COCI 2016/2017 - Contest 5 - Unija COCI 1.10 39.7% 67
coci1617_r6_gauss COCI 2016/2017 - Contest 6 - Gauss COCI 1.20 100.0% 1
coci1617_r6_hindeks COCI 2016/2017 - Contest 6 - Hindeks COCI 0.20 37.9% 188
coci1617_r6_savrsen COCI 2016/2017 - Contest 6 - Savrsen COCI 0.75 35.3% 284
coci1617_r6_sirni COCI 2016/2017 - Contest 6 - Sirni COCI 1.00 17.1% 58
coci1617_r6_telefoni COCI 2016/2017 - Contest 6 - Telefoni COCI 0.40 45.0% 264
coci1617_r6_turnir COCI 2016/2017 - Contest 6 - Turnir COCI 0.50 64.4% 69
coci1617_r7_baza COCI 2016/2017 - Contest 7 - Baza COCI 0.20 75.6% 64
coci1617_r7_igra COCI 2016/2017 - Contest 7 - Igra COCI 0.70 35.0% 56
coci1617_r7_klavir COCI 2016/2017 - Contest 7 - Klavir COCI 1.70 70.6% 11
coci1617_r7_paralelogrami COCI 2016/2017 - Contest 7 - Paralelogrami COCI 1.40 26.3% 7
coci1617_r7_poklon COCI 2016/2017 - Contest 7 - Poklon COCI 0.90 22.9% 42
coci1617_r7_uzastopni COCI 2016/2017 - Contest 7 - Uzastopni COCI 0.40 32.3% 79