Problem list

ID ▾ Problem Category Points % AC # AC
dhlock Khóa số OI Style 0.62 52.5% 44
dhlexp Biểu thức logic OI Style 1.54 19.0% 16
dhgarden Vườn cây OI Style 1.36 24.2% 41
dhfunc Tính hàm OI Style 1.16 16.0% 53
dhfrbus Vé xe miễn phí OI Style 0.58 31.0% 213
dhexp Biểu thức OI Style 0.29 42.4% 273
dhcircui Tụ điện OI Style 1.67 8.1% 2
dhcat Đồng hồ cát ICPC 1.08 9.4% 13
dhbb21_spell Duyên Hải 2021 - Khối 11 - Bài 1 - Ghép chữ Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 17.7% 237
dhbb21_ranking Duyên Hải 2021 - Khối 10 - Bài 2 - Xếp hạng Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 18.6% 174
dhbb21_kiosks Duyên Hải 2021 - Khối 11 - Bài 2 - Trung tâm mua sắm Duyên Hải Bắc Bộ 1.20 32.4% 145
dhbb21_easytask Duyên Hải 2021 - Khối 10 - Bài 1 - Bài dễ Duyên Hải Bắc Bộ 0.30 25.1% 740
dhbb21_buying Duyên Hải 2021 - Khối 10 - Bài 3 - Mua hàng Duyên Hải Bắc Bộ 1.20 27.0% 309
dhbb21_bitstr Duyên Hải 2021 - Khối 11 - Bài 3 - Xâu nhị phân Duyên Hải Bắc Bộ 1.40 12.9% 56
dhbb2020_square Duyên Hải 2020 - Lớp 10 - Bài 2 - Số chính phương Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 29.5% 186
dhbb2020_serv Duyên Hải 2020 - Lớp 10 - Bài 3 - Phục vụ Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 32.5% 107
dhbb2020_password Duyên Hải 2020 - Lớp 11 - Bài 1 - Mật khẩu Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 22.0% 78
dhbb2020_led Duyên Hải 2020 - Lớp 10 - Bài 1 - LED Duyên Hải Bắc Bộ 0.10 21.5% 190
dhbb2020_landing Duyên Hải 2020 - Lớp 10 - Bài 4 - Hạ cánh Duyên Hải Bắc Bộ 0.80 33.1% 47
dhbb2020_covid19 Duyên Hải 2020 - Lớp 11 - Bài 2 - Covid 19 Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 4.7% 31
dhbb2020_bonus Duyên Hải 2020 - Lớp 11 - Bài 3 - Phần thưởng Duyên Hải Bắc Bộ 0.80 4.3% 5
dgold Chia vàng OI Style 0.54 29.7% 96
demso Đếm số OI Style 0.36 35.5% 211
degree Số lượng bậc ICPC 0.34 28.2% 22
dbracket Dãy ngoặc đúng phân biệt ICPC 1.29 24.7% 15
dbms Hệ quản trị cơ sở dữ liệu ICPC 1.86 40.0% 2
dancing VM 08 Bài 09 - Những hình nhân nhảy múa VNOI Marathon 0.25 39.2% 39
damage Động đất OI Style 0.32 38.7% 122
cway VM 08 Bài 03 - Đếm đường đi trên đồ thị đầy đủ VNOI Marathon 0.17 40.8% 66
cvxpoly Convex Polygons ICPC 1.51 100.0% 3
cvjetici Cvjetici ICPC 0.43 88.9% 9
cutseqs Cắt dãy ICPC 0.79 41.3% 147
cutseg Rút gọn đoạn ICPC 0.62 61.3% 37
cutrect Cắt hình chữ nhật OI Style 0.47 60.0% 9
cutboard Cắt bảng OI Style 1.67 5.6% 1
ctree Tô màu nhỏ nhất ICPC 0.20 26.7% 185
ctnown Bội số chung nhỏ nhất ICPC 0.34 28.3% 115
ctnews Lâu đài cát OI Style 0.17 50.6% 42
ctncln Chia nhóm ICPC 0.65 30.5% 117
ctnbulls Bulls and Cows OI Style 0.13 46.9% 553
ctf Convert to Fraction OI Style 0.67 9.1% 1
cstars Đếm sao OI Style 1.01 100.0% 1
cryptkey VOI 15 Bài 2 - Chìa khóa mã số HSG Quốc gia 1.21 22.5% 77
cruell2 Cô giáo dạy toán, phần II OI Style 0.34 29.5% 39
cruell Cô giáo dạy toán, phần I OI Style 0.33 29.4% 30
cross12 VOI 12 Bài 6 - Qua cầu HSG Quốc gia 0.40 31.0% 60
critical Thành phố trọng yếu OI Style 0.36 21.9% 149
crect Đếm các hình chữ nhật ICPC 0.38 35.5% 60
crec01 Đếm hình chữ nhật trên bảng 0-1 ICPC 0.21 51.5% 135
crate Coder Rating ICPC 0.22 29.9% 182