Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
fcc2022q1_keyboard Free Contest Cup 2022 Q1 - KEYBOARD Free Contest 0.70 0.0% 0
fcc2022q1_spider Free Contest Cup 2022 Q1 - SPIDER Free Contest 0.70 42.3% 77
fcc2022q1_terrain Free Contest Cup 2022 Q1 - TERRAIN Free Contest 0.70 37.8% 38
voi22_pair VOI 22 Bài 1 - Chọn cặp HSG Quốc gia 0.50 6.5% 122
voi22_graph VOI 22 Bài 2 - Đặc trưng đồ thị HSG Quốc gia 1.00 15.2% 100
voi22_internet VOI 22 Bài 3 - Kết nối internet HSG Quốc gia 1.50 8.2% 12
voi22_sseq VOI 22 Bài 4 - Đoạn số HSG Quốc gia 0.50 18.5% 171
voi22_paint VOI 22 Bài 5 - Phần mềm vẽ HSG Quốc gia 1.00 1.2% 5
voi22_matrix VOI 22 Bài 6 - Xây dựng ma trận HSG Quốc gia 1.50 2.4% 2
fc137_multsubt Free Contest 137 - MULTSUBT Free Contest 0.70 65.6% 346
fc137_rop Free Contest 137 - ROP Free Contest 0.70 72.5% 65
fc137_ksex Free Contest 137 - KSEX Free Contest 0.70 34.6% 122
fc137_ctrlbs Free Contest 137 - CTRLBS Free Contest 0.70 46.9% 14
fc137_factorial Free Contest 137 - FACTORIAL Free Contest 0.70 37.9% 407
fct029_lexstr Free Contest Testing Round 29 - LEXSTR Free Contest 0.70 62.9% 236
fct029_mowlawn Free Contest Testing Round 29 - MOWLAWN Free Contest 0.70 33.5% 113
fct029_modst Free Contest Testing Round 29 - MODST Free Contest 0.70 20.0% 20
fcb042_socola Beginner Free Contest 42 - SOCOLA Free Contest 0.20 55.3% 149
fcb042_brokenclock Beginner Free Contest 42 - BROKENCLOCK Free Contest 0.20 15.5% 87
fcb042_ott Beginner Free Contest 42 - OTT Free Contest 0.20 60.5% 336
fcb042_maxdiff Beginner Free Contest 42 - MAXDIFF Free Contest 0.20 74.7% 406
fcb042_rainbow Beginner Free Contest 42 - RAINBOW Free Contest 0.20 52.2% 53
tht21_tphcm_slc_square Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - Hình vuông Tin học trẻ 0.50 11.5% 208
tht21_tphcm_slc_hopscotch Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - Lò cò Tin học trẻ 0.50 25.6% 29
tht21_tphcm_slc_climb Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - Đu đỉnh Tin học trẻ 0.50 19.2% 5
tht21_tphcm_slc_abcd Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - ABCD Tin học trẻ 0.50 8.5% 15
fc138_nns Free Contest 138 - NNS Free Contest 0.70 30.2% 45
fc138_bee Free Contest 138 - BEE Free Contest 0.70 55.5% 225
fc138_fraction Free Contest 138 - FRACTION Free Contest 0.70 9.2% 22
fc138_marble Free Contest 138 - MARBLE Free Contest 0.70 51.7% 13
fc138_str01 Free Contest 138 - STR01 Free Contest 0.70 42.9% 39
fct030_evenup Free Contest Testing Round 30 - EVENUP Free Contest 0.70 39.5% 166
fct030_transform Free Contest Testing Round 30 - TRANSFORM Free Contest 0.70 38.9% 17
fct030_doff Free Contest Testing Round 30 - DOFF Free Contest 0.70 32.3% 257
rngmanipulation RNG Manipulation Chưa phân loại 1.50 12.6% 51
arrays Arrays Chưa phân loại 1.50 9.1% 25
spanningtrees Spanning Trees Chưa phân loại 1.50 4.4% 8
fcb043_trickles Beginner Free Contest 43 - TRICKLES Free Contest 0.20 31.4% 33
fcb043_giftarr Beginner Free Contest 43 - GIFTARR Free Contest 0.20 48.6% 99
fcb043_icpc Beginner Free Contest 43 - ICPC Free Contest 0.20 53.4% 106
fcb043_game Beginner Free Contest 43 - GAME Free Contest 0.20 23.2% 115
fcb043_sortstring Beginner Free Contest 43 - SORTSTRING Free Contest 0.20 47.8% 375
fc139_duels Free Contest 139 - DUELS Free Contest 0.70 32.6% 79
fc139_divsub Free Contest 139 - DIVSUB Free Contest 0.70 24.1% 83
fc139_gcdsum Free Contest 139 - GCDSUM Free Contest 0.70 41.0% 73
fc139_cube Free Contest 139 - CUBE Free Contest 0.70 62.4% 405
fc139_zigzagtree Free Contest 139 - ZIGZAGTREE Free Contest 0.70 33.3% 13
fct031_fsum Free Contest Testing Round 31 - FSUM Free Contest 0.70 45.5% 43
fct031_posiprod Free Contest Testing Round 31 - POSIPROD Free Contest 0.70 51.8% 402
fct031_strop Free Contest Testing Round 31 - STROP Free Contest 0.70 61.6% 83