Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
coci2021_r3_vlak COCI 2020/2021 - Contest 3 - Vlak COCI 0.40 47.7% 62
coci2021_r3_sateliti COCI 2020/2021 - Contest 3 - Sateliti COCI 1.30 25.8% 25
coci2021_r1_3dhistogram COCI 2020/2021 - Contest 1 - 3D Histogram COCI 1.50 22.4% 11
coci1920_r5_politicari COCI 2019/2020 - Contest 5 - Političari COCI 1.00 29.1% 56
coci1920_r2_zvijezda COCI 2019/2020 - Contest 2 - Zvijezda COCI 1.50 38.8% 35
coci1920_r6_datum COCI 2019/2020 - Contest 6 - Datum COCI 0.20 24.5% 12
coci1920_r6_birmingham COCI 2019/2020 - Contest 6 - Birmingham COCI 0.40 52.9% 39
coci2021_r2_crtanje COCI 2020/2021 - Contest 2 - Crtanje COCI 0.20 39.8% 42
coci2021_r5_planine COCI 2020/2021 - Contest 5 - Planine COCI 1.50 44.7% 23
coci2021_r4_hop COCI 2020/2021 - Contest 4 - Hop COCI 1.40 29.8% 13
coci2021_r2_odasiljaci COCI 2020/2021 - Contest 2 - Odasiljaci COCI 0.40 40.4% 35
coci2021_r3_specijacija COCI 2020/2021 - Contest 3 - Specijacija COCI 1.50 17.5% 10
voi19_solpin VOI 19 Bài 1 - Năng lượng mặt trời HSG Quốc gia 0.50 36.8% 435
voi19_workout VOI 19 Bài 2 - Tập thể dục HSG Quốc gia 1.00 6.6% 67
voi19_aspal VOI 19 Bài 3 - Số siêu đối xứng HSG Quốc gia 1.50 5.8% 51
voi19_comstr VOI 19 Bài 4 - Nén xâu HSG Quốc gia 0.60 18.9% 161
voi19_robot VOI 19 Bài 5 - Thử nghiệm robot HSG Quốc gia 1.20 2.8% 9
voi19_efill VOI 19 Bài 6 - Thiết kế đường điện HSG Quốc gia 1.40 0.0% 0
coci2021_r4_janjetina COCI 2020/2021 - Contest 4 - Janjetina COCI 1.50 24.2% 46
olp_sc19_oral Thi vấn đáp Olympic Sinh Viên 1.10 8.6% 13
olp_sc19_strlnk Olympic Sinh Viên 2019 - Siêu cúp - Ghép xâu con Olympic Sinh Viên 1.10 12.8% 6
olp_sc19_wiggly Olympic Sinh Viên 2019 - Siêu cúp - Dãy con lượn sóng Olympic Sinh Viên 1.10 0.0% 0
olp_sc19_gateau Olympic Sinh Viên 2019 - Siêu cúp - Cắt bánh Olympic Sinh Viên 1.10 0.0% 0
olp_ct19_topo Olympic Sinh Viên 2019 - Chuyên tin - Bất biến đại số Olympic Sinh Viên 0.70 6.5% 27
olp_ct19_indzone Olympic Sinh Viên 2019 - Chuyên tin - Khu công nghiệp Olympic Sinh Viên 0.70 18.4% 255
olp_ct19_clam Olympic Sinh Viên 2019 - Chuyên tin - Thu hoạch nghêu Olympic Sinh Viên 0.70 13.6% 37
olp_ct19_diameter Olympic Sinh Viên 2019 - Chuyên tin - Đường kính Olympic Sinh Viên 0.70 10.7% 29
olp_kc19_cow Olympic Sinh Viên 2019 - Không chuyên - Cột bò Olympic Sinh Viên 0.40 17.6% 426
olp_kc19_mat Olympic Sinh Viên 2019 - Không chuyên - Nhân ma trận Olympic Sinh Viên 0.40 4.0% 63
olp_kc19_seq Olympic Sinh Viên 2019 - Không chuyên - Khớp dữ liệu Olympic Sinh Viên 0.40 29.4% 201
olp_kc19_tri Olympic Sinh Viên 2019 - Không chuyên - Tam giác Olympic Sinh Viên 0.40 19.9% 63
olp_kc20_cows Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Chăn bò Olympic Sinh Viên 0.40 53.3% 1248
olp_kc20_fraction Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Phân số Olympic Sinh Viên 0.40 9.1% 250
olp_kc20_buildcol Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Dự trữ nước Olympic Sinh Viên 0.40 20.8% 313
olp_kc20_game11 Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Trò chơi xếp số Olympic Sinh Viên 0.40 1.2% 3
olp_kc20_trees Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Cây xanh Olympic Sinh Viên 0.40 9.3% 28
olp_ct20_vca Olympic Sinh Viên 2020 - Chuyên tin - VCA Olympic Sinh Viên 0.80 34.1% 252
olp_ct20_reflective Olympic Sinh Viên 2020 - Chuyên tin - Sơn phản quang Olympic Sinh Viên 0.80 40.1% 483
olp_ct20_route Olympic Sinh Viên 2020 - Chuyên tin - Đường đi Olympic Sinh Viên 0.80 7.0% 91
olp_ct20_socdis Olympic Sinh Viên 2020 - Chuyên tin - Giãn cách xã hội Olympic Sinh Viên 0.80 5.8% 14
coci1920_r5_matching COCI 2019/2020 - Contest 5 - Matching COCI 1.00 9.7% 10
coci2021_r4_patkice2 COCI 2020/2021 - Contest 4 - Patkice II COCI 1.70 39.2% 157
coci1920_r2_checker COCI 2019/2020 - Contest 2 - Checker COCI 1.45 29.2% 17
coci1920_r6_skandi COCI 2019/2020 - Contest 6 - Skandi COCI 0.75 47.1% 4
coci1920_o_zagrade COCI 2019/2020 - Olympiad - Zagrade COCI 1.10 11.6% 12
coci2021_r6_index COCI 2020/2021 - Contest 6 - Index COCI 1.50 31.4% 97
coci2021_r1_papricice COCI 2020/2021 - Contest 1 - Papricice COCI 1.50 36.3% 106
fcb034_height Beginner Free Contest 34 - HEIGHT Free Contest 0.10 40.8% 123
fcb034_triangle Beginner Free Contest 34 - TRIANGLE Free Contest 0.10 38.6% 168
fcb034_gcd Beginner Free Contest 34 - GCD Free Contest 0.10 25.1% 134