Submit solution

Points: 0.73 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Kì thi chọn đội tuyển quốc gia tỉnh Vĩnh Phúc nãm 2014-2015
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Cho biểu thức số học chỉ chứa hai biến ~x~, ~y~, các hằng số và các phép toán ~+~, ~−~, ~*~. Hãy xác định tính chẵn -- lẻ của kết quả biểu thức dựa trên tính chẵn -- lẻ của hai biến ~x~, ~y~.

Input

Dòng ~1~: xâu ~S~ có độ dài không quá ~10^{6}~ chỉ gồm các kí tự chữ số, chữ cái 'x', 'y' và các dấu phép toán ~+~, ~−~, ~*~. Xâu ~S~ đảm bảo là biểu thức toán học hợp lệ, các hằng số đều là số nguyên không âm và không có chữ số vô nghĩa.

Dòng ~2~, ~3~: mỗi dòng ghi xâu 'Odd' hay 'Even' chỉ tính lẻ hay chẵn của tương ứng biến ~x~ và ~y~.

Output

Ghi xâu 'Odd' hay 'Even' là kết quả của bài toán.

Sample Input

x-y*2
Odd
Odd

Sample Output

Odd

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.