Editorial for Matrix Exponentiation - Knight Paths


Remember to use this editorial only when stuck, and not to copy-paste code from it. Please be respectful to the problem author and editorialist.
Submitting an official solution before solving the problem yourself is a bannable offence.

Gợi ý

Giống với bài toán Count Path nhưng thực hiện trên đồ thị có các đỉnh là các ô của bàn cờ vua và một đường đi tồn tại giữa hai đỉnh ~u~ và ~v~ nếu quân mã có thể đi từ ô ~u~ đến ~v~. Ngoài ra, độ dài đường đi có thể nhỏ hơn hoặc bằng ~k~.

Sử dụng ma trận ~A[64][64]~ với ~(A^k)[i][j]~ là số đường đi từ vị trí ~i~ đến vị trí ~j~ với độ dài ~k~. Với ~i~ và ~j~ là các ô của bàn cờ (ta sẽ chuyển toạ độ của các ô thành một số có dạng ~8 \times x + y~ với ~0 \le x,y < 8~).

Như vậy để có được đáp án ta cần tính:

~\sum_{e=0}^{k} (A^e)[i][j]~ với mọi cặp số ~i, j~ ~(0 \le i, j < 64)~.

Để làm được điều này ta sẽ thêm các ô ~A[i][64] = 1~ ~(0 \le i < 64)~ với ý nghĩa lưu tổng của của tất cả các ô ~(A^{k-1})[i][j] ~. Như vậy bài toán được chuyển về các phép nhân ma trận đơn thuần.

Ta có thể sử dụng kiểu unsigned int để xử lí việc lấy modulo cho ~2^{32}~.

Tham khảo: bài toán Count Path, Nhân ma trậnvideo hướng dẫn của tác giả Errichto.

Code mẫu

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int A = 65;
#define REP(i, n) for(int i = 0; i < (n); i++)
struct Matrix {
  vector<vector<unsigned int>> a;
  Matrix() {
    a.resize(A, vector<unsigned int>(A));
  }
  Matrix operator *(Matrix other) {
    Matrix product = Matrix();
    REP(i, A) {
      REP(j, A) {
        REP(k, A) {
          product.a[i][k] += a[i][j] * other.a[j][k];
        }
      }
    }
    return product;
  }
};
Matrix expo_power(Matrix a, long long n) {
  Matrix res = Matrix();
  for(int i = 0; i < A; ++i) {
    res.a[i][i] = 1;
  }
  while(n) {
    if(n % 2) {
      res = res * a;
    }
    n /= 2;
    a = a * a;
  }
  return res;
}
int main() {
  long long n;
  cin >> n;
  Matrix single = Matrix();
  single.a[64][64] = 1; // the answer moves on to next step
  for(int cell = 0; cell < 64; ++cell) {
    single.a[cell][64] = 1; // add to the answer
    for(int cell2 = 0; cell2 < 64; ++cell2) {
      int row = cell / 8;
      int col = cell % 8;
      int r2 = cell2 / 8;
      int c2 = cell2 % 8;
      int d_row = abs(row - r2);
      int d_col = abs(col - c2);
      if((d_row == 2 && d_col == 1) || (d_row == 1 && d_col == 2)) {
        single.a[cell][cell2] = 1;
      }
    }
  }
  Matrix total = expo_power(single, n + 1); // n+1 because answer is taken as sum from previous iteration
  cout << total.a[0][64] << endl;
  /*Matrix total = expo_power(single, n);
  unsigned int answer = 0;
  for(int i = 0; i < A; ++i) {
    answer += total.a[0][i];
  }
  cout << answer << endl;*/
}

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.