PVHOI 2.2 - day 2 (unofficial mirror)

Announcements

When Title Description
January 16, 2022, 21:53 Checker bài 6

Bài 6 hiện chưa có checker. Nên khi nộp lên mà khác với output của đề bài thì điểm của bạn có thể không full, nhưng đừng lo lắng. Khi chấm thật sẽ có checker.


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.