Problem list

ID Problem ▴ Category Points % AC # AC
nktest Kiểm tra chương trình OI Style 0.68 58.8% 71
geo_r Kiểm tra hai điểm khác phía với đường thẳng Educational 0.15 55.1% 155
c11test Kiểm tra năng lực OI Style 1.45 32.0% 4
tnhtest Kiểm tra siêu máy tính ICPC 0.84 22.1% 52
geo_p Kiểm tra điểm thuộc tia Educational 0.15 17.5% 115
geo_q Kiểm tra điểm thuộc đoạn thẳng Educational 0.15 22.7% 163
geo_o Kiểm tra điểm thuộc đường thẳng Educational 0.10 77.0% 322
kiengraphgame Kiên và trò chơi trên đồ thị TST Training 1.00 17.4% 24
kienstring Kiên và xâu TST Training 1.00 42.5% 49
kiengraph Kiên và đồ thị TST Training 1.00 19.0% 53
tripod Kiềng ba chân ICPC 1.07 7.0% 7
tripod2 Kiềng ba chân (hard version) ICPC 1.74 10.5% 2
anarc09i Kind of a blur ICPC 1.31 61.5% 7
kmin KMIN OI Style 0.11 31.9% 650
kmp_giap KMP++ Educational 0.01 30.3% 6
kmp_friendly kmpfriendly Educational 0.01 13.5% 16
kncb Knights in Chessboard OI Style 1.48 13.9% 7
mkokos KOKOS OI Style 1.00 100.0% 8
krus Kruska ICPC 1.00 72.7% 8
vnoicup23_final_h Kuroni and the Sharing of the VNOI CUP Problem Setting Process VNOI Cup 1.80 11.7% 8
trie_kxor KXOR Educational 0.01 16.0% 37
cost Lại 1 bài phân việc ICPC 0.95 53.1% 13
sumaa Lại là cây OI Style 1.57 21.4% 52
norma Lại là dãy số OI Style 1.63 37.1% 106
vosmaxk Lại là dãy số. OI Style 0.45 51.1% 75
rekmp Lại là KMP OI Style 1.70 26.3% 5
pagain Lại là số nguyên tố ICPC 0.29 14.1% 149
assign4 Lại một bài phân việc ICPC 1.14 2.7% 3
sdrive Lái xe OI Style 0.58 66.7% 1
graph Lại đồ thị OI Style 1.16 5.6% 68
fselect Làm quen bạn mới OI Style 0.38 39.6% 465
vnoicup23_final_e lanhf and the VNOI Cup T-Shirt Distribution Process VNOI Cup 0.90 36.5% 18
nktardy Lập lịch giảm thiểu trễ hạn OI Style 0.35 22.4% 92
car Lập lịch sửa chữa ô tô ICPC 0.10 31.2% 672
two Lập lịch trên 2 máy ICPC 0.16 45.7% 223
machine Lập lịch trên 3 máy ICPC 0.32 43.3% 80
nk2mfs Lập lịch trên hai máy OI Style 0.16 63.9% 144
trie_shortcode Lặp tên Educational 0.01 6.2% 15
mlaserp Laser Phones ICPC 0.20 37.7% 49
latgach Lát gạch ICPC 0.06 24.2% 1174
latgach2 Lát gạch 2 ICPC 0.57 47.8% 40
latgach4 Lát gạch 4 ICPC 0.15 40.6% 965
m3tile LATGACH3 ICPC 0.12 64.0% 211
ctnews Lâu đài cát OI Style 0.17 57.8% 67
lazycows Lazy Cows ICPC 0.62 20.7% 59
lehoi Lễ hội Chưa phân loại 1.50 28.4% 30
vnoicup23_r3_a Leaking AC Unit VNOI Cup 0.20 39.5% 648
nkleaves Leaves OI Style 0.94 42.7% 211
bongda Lịch thi đấu bóng đá ICPC 0.59 46.4% 36
sqrt2_b Line Queries Educational 0.80 15.5% 30