Problem list

ID Problem ▾ Category Points % AC # AC
vmlseq VM 14 Bài 08 - Dãy số may mắn VNOI Marathon 1.78 100.0% 1
vmatrix VM 14 Bài 09 - Nhân ma trận VNOI Marathon 0.57 39.2% 46
vmprince VM 14 Bài 10 - Giải cứu công chúa VNOI Marathon 1.95 0.0% 0
vmrel6 VM 14 Bài 11 - Bảng quan hệ VNOI Marathon 1.25 100.0% 3
vmgold VM 14 Bài 12 - Mỏ vàng VNOI Marathon 0.70 40.7% 20
vmmarble VM 14 Bài 13 - Phân loại bi VNOI Marathon 1.90 0.0% 0
vmwtree VM 14 Bài 14 - Lại là cây khung VNOI Marathon 1.78 46.2% 6
vmaze VM 14 Bài 15 - Mê cung VNOI Marathon 0.95 0.0% 0
vmphqua VM 14 Bài 16 - Phát Quà VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmst VM 14 Bài 18 - Cây khung VNOI Marathon 0.61 38.3% 81
vmsudoku VM 14 Bài 19 - Sudoku VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmcross VM 14 Bài 20 - Crossword VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmdaobit VM 15 Bài 01 - Đảo bit VNOI Marathon 0.48 66.7% 21
vmsalary VM 15 Bài 02 - Cây tiền lương VNOI Marathon 0.74 46.4% 59
vmcut VM 15 Bài 03 - Cắt đồ thị VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmpizza VM 15 Bài 04 - Pizza VNOI Marathon 1.04 24.8% 22
vm15swap VM 15 Bài 05 - Đổi chỗ VNOI Marathon 1.95 8.3% 1
vmsum2 VM 15 Bài 06 - Tính tổng VNOI Marathon 1.51 35.7% 5
vmshape VM 15 Bài 07 - Xác định hình VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmresto VM 15 Bài 08 - Bé và bảng số VNOI Marathon 0.60 47.5% 29
vmsquare VM 15 Bài 09 - Bé và hình vuông VNOI Marathon 1.31 34.5% 7
vmtown VM 15 Bài 10 - Thành phố cổ VNOI Marathon 1.43 71.4% 5
vmellip VM 15 Bài 11 - Các hình Ellipse VNOI Marathon 1.57 3.8% 1
vmgroup2 VM 15 Bài 12 - Phân nhóm đồ thị VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmcircle VM 15 Bài 13 - Vòng tròn VNOI Marathon 1.19 0.0% 0
vmpackage VM 15 Bài 14 - Ngồi khóc trên cây VNOI Marathon 1.74 50.0% 1
vmcut2 VM 15 Bài 15 - Cắt cây VNOI Marathon 1.40 38.3% 20
vmropes VM 15 Bài 16 - Các sợi dây VNOI Marathon 1.78 0.0% 0
vnuoi22_delete VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Delete VNUOI 1.50 18.2% 46
vnuoi22_inversion VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Inversion VNUOI 0.50 32.1% 114
vnuoi22_minimum VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Minimum VNUOI 0.50 3.7% 8
vnuoi22_page VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Page VNUOI 1.00 13.0% 29
vnuoi22_post VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Post VNUOI 1.00 12.3% 49
vnuoi22_query VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Query VNUOI 1.00 0.0% 0
ninjump VO 12 Bài 1 - Ninja học nhảy VNOI Online 1.60 25.0% 1
lknight VO 12 Bài 2 - Mã đi tuần VNOI Online 0.29 56.1% 21
kcoin VO 12 Bài 3 - Trò chơi với đồng xu VNOI Online 0.41 58.9% 34
volis VO 12 Bài 4 - Dãy con không giảm dài nhất VNOI Online 0.43 38.3% 77
mars VO 12 Bài 5 - Chỉnh sửa ảnh VNOI Online 0.86 53.3% 6
voexc VO 12 Bài 6 - Trao đổi VNOI Online 0.78 28.0% 7
vocard VO 13 Bài 1 - Trò chơi chọn bài VNOI Online 0.48 37.0% 10
vocactus VO 13 Bài 2 - Xương rồng VNOI Online 1.38 12.5% 1
voboard VO 13 Bài 3 - Truyền thuyết ở vương quốc Đồng Dư K VNOI Online 1.43 50.0% 1
vostr VO 13 Bài 4 - Xử lý xâu VNOI Online 0.66 22.6% 229
volights VO 13 Bài 5 - Hệ thống đèn VNOI Online 1.78 0.0% 0
vodefend VO 13 Bài 6 - Bảo vệ thành phố VNOI Online 1.63 6.5% 3
voboard2 VO 14 Bài 1 - Truyền thuyết ở vương quốc xa rất xa VNOI Online 0.92 42.9% 3
voplane VO 14 Bài 2 - Chia mặt phẳng VNOI Online 1.78 0.0% 0
votelph VO 14 Bài 3 - Bà Nà VNOI Online 1.95 0.0% 0
vogcdsum VO 14 Bài 4 - Tổng ước chung lớn nhất VNOI Online 1.21 34.3% 81