VM 15 Bài 04 - Pizza

View as PDF

Submit solution

Points: 1.04 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
VM15 - Nguyễn Vương Linh
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Linh đang sống trên tầng ~5~ ở East Campus, một trong những kí túc lâu đời nhất của MIT. Một điểm bất tiện của kí túc này là không có thang máy, dẫn đến sự đi lại khó khăn.

Sau một buổi làm việc căng thẳng, Linh quyết định đặt pizza thay cho bữa tối. Để thay đổi khẩu vị, cậu đặt ~N~ pizza tại ~N~ cửa hàng khác nhau. Pizza thứ ~i~ được chở đến tại thời điểm ~t_{i}~, cung cấp ~a_{i}~ năng lượng nếu ăn ngay. Tuy nhiên, Pizza sẽ mất dần độ nóng hổi cũng như năng lượng theo thời gian: qua mỗi thời điểm, pizza thứ ~i~ mất ~b_{i}~ năng lượng.

Linh biết trước thời điểm và giá trị của ~N~ loại pizza, và cậu muốn đạt được càng nhiều năng lượng càng tốt. Mỗi lần, Linh có thể chạy xuống nhận pizza, mang về phòng và ăn hết số pizza trong thời gian không đáng kể. Tuy nhiên, nên nhớ rằng Linh sống ở tầng ~5~, mỗi chuyến đi sẽ tiêu tốn của cậu ~B~ năng lượng. Linh không thích phí phạm đồ ăn (mặc dù đã sống gần ~2~ năm ở Mỹ), cậu sẽ luôn ăn hết pizza, kể cả khi năng lượng của nó xuống dưới ~0~ (khi ăn thì Linh sẽ bị cộng thêm một lượng âm năng lượng, hay nói cách khác là bị giảm năng lượng).

Xác định lượng năng lượng tối đa Linh sẽ có với chiến thuật chạy tối ưu.

Input

Dòng ~1~: ~2~ số nguyên ~N~ và ~B~.

Dòng ~2~ ...~N~ + ~1~: mỗi dòng chứa ~3~ số nguyên ~t_{i}~, ~a_{i}~, ~b_{i}~ ~(1 \leq t_{i}~, ~a_{i}~, ~b_{i} \leq 10^{5})~

Output

Một dòng duy nhất: năng lượng tối đa với chiến thuật chạy tối ưu. Kết quả nằm trong phạm vi số nguyên 64-bit (int64 trên Pascal hoặc long long trên C++).

Giới hạn

  • ~1 \leq N \leq 10^{5}~.
  • ~1 \leq B \leq 10^{5. }~
  • Trong ít nhất ~30\%~ số test, tương ứng với ~30\%~ số điểm, ~N \leq 1000~

Sample Input 1

2 5
1 4 1
2 6 1

Sample Output 1

4

Sample Input 2

2 3
1 1 100
2 10 1

Sample Output 2

5

Note

Trong test 1, phương án tối ưu là chạy xuống 1 lần tại thời điểm 2, lấy cả 2 pizza lên và ăn ngay. Kết quả là ~(4 - 1) + (6 - 0) - 5 = 4~.

Trong test 2, phương án tối ưu là chạy xuống 2 lần tại thời điểm 1 và 2. Kết quả là ~(1 - 0) - 3 + (10 - 0) - 3 = 5~.


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.