Đồ chơi

View as PDF

Submit solution

Points: 1.51 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
USACO November 2008
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Ngày sinh nhật của cô bò Bessie đang đến, cô muốn mừng sinh nhật trong ~D~ ngày sắp tới.

Đàn bò ít chú ý nên Bessie muốn có các đồ chơi để góp vui cho buổi tiệc. Cô đã tính toán rằng cần phải có ~T_i~ đồ chơi trong ngày ~i~.

Trường mẫu giáo của Bessie có rất nhiều dịch vụ cho các lập trình viên bò, trong đó có một cửa hàng đồ chơi bán đồ chơi với giá ~T_c~ đô-la. Bessie muốn tiết kiệm tiền bằng cách dùng lại đồ chơi, nhưng bác John lo về nguy cơ lây nhiễm COVID-19 nên yêu cầu các đồ chơi phải được khử trùng trước khi sử dụng (cửa hàng sẽ khử trùng đồ chơi khi bán chúng).

Có hai dịch vụ khử trùng gần trang trại. Dịch vụ thứ nhất đòi ~C_1~ đô-la và cần ~N_1~ đêm để hoàn thành. Dịch vụ thứ hai đòi ~C_2~ dollars và cần ~N_2~ đêm để hoàn thành.

Bessie đem đồ chơi đến các dịch vụ này sau buổi tiệc và có thể trả tiền đồng thời lấy đồ chơi về vào buổi sáng hôm sau nếu dịch vụ cần một đêm để làm việc, hoặc trong các buổi sáng sau, nếu dịch vụ cần nhiều đêm hơn.

Hãy tính chi phí ít nhất để Bessie chuẩn bị đồ chơi cho sinh nhật của cô.

Input

Dòng đầu chứa ~6~ số nguyên dương: ~D \leq 10^5, N_1 \leq D, N_2 \leq D, C_1 \leq 60, C_2 \leq 60, T_c \leq 60~.

Sau đó là ~D~ dòng, mỗi dòng chứa một số nguyên dương ~T_i \leq 60~

Output

In ra chi phí ít nhất.

Giới hạn

  • Có ~75\%~ số test ứng với ~75\%~ số điểm của bài có ~D \leq 500~.
  • ~25\%~ số test còn lại không có giới hạn gì thêm.

Sample Input

4 1 2 2 1 3
8
2
1
6

Sample Output

35

Comments

Please read the guidelines before commenting.