Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Triangles

View as PDF

Submit solution

Points: 0.70 (partial)
Time limit: 3.0s
Memory limit: 256M

Problem source:
Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Nhật đang chơi xếp bi trước sân nhà vào một buổi chiều mùa thu se lạnh. Nhật có ~N~ viên bi khác nhau và Nhật đã rải chúng tại những vị trí khác nhau trên sân. Nhật vừa được học về bài tam giác vuông ở lớp toán vào buổi sáng, do đó Nhật muốn biết rằng có bao nhiêu bộ ba viên bi trên sân tạo thành một tam giác vuông.

Input

  • Dòng đầu chứa ~N~ ~(3 \le N \le 1500)~ là số viên bi mà Nhật có.
  • ~N~ dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa ~x_i, y_i~ ~(-10^9 \le x_i,y_i \le 10^9)~ là toạ độ của các viên bi.
  • Biết rằng không có hai viên bi nào nằm cùng một vị trí trên sân.

Output

Một số nguyên là số bộ tam giác vuông mà các viên bi của Nhật tạo thành.

Sample Input 1

3
4 2
2 1
1 3

Sample Output 1

1

Sample Input 2

4
5 0
2 6
8 6
5 7

Sample Output 2

0

Sample Input 3

5
-1 1
-1 0
0 0
1 0
1 1

Sample Output 3

7

Subtasks

  • ~30\%~ số điểm của bài tương ứng với các test có ~3 \le N \le 300~.

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.