Hình vuông

View as PDF

Submit solution


Points: 0.51 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
BOI
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Gọi ~R~ là một hình chữ nhật với các cạnh là số nguyên. Hình chữ nhật được chia thành các hình vuông đơn vị. Xét một đường chéo, ta biểu thị ~f(R)~ là số lượng hình vuông đơn vị có điểm chung trong với nó. Ví dụ, nếu ~2~ cạnh của ~R~ là ~2~ và ~4~ thì ~f(R) = 4~. Viết chương trình để tính số lượng các hình chữ nhật ~R~ khác nhau mà ~f(R) = N~. Hai hình chữ nhật với ~2~ cạnh ~a \times b~ và ~b \times a~ không được coi là khác nhau.

Input

Trên một dòng duy nhất ghi số nguyên ~N~ ~\left(0 < N < 10^6\right)~.

Output

Một dòng duy nhất ghi một số nguyên là số lượng hình chữ nhật tìm được.

Sample Input

4

Sample Output

4

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.