VOI 16 Bài 1 - SEQ198

View as PDF

Submit solution


Points: 0.50 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
VOI 2016, Day 1, task 1 - unofficial testdata
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Con số ~198~ có gợi cho bạn điều gì không? Khi học lịch sử Việt Nam, Vinh biết rằng ngày ~19-8-1945~ là ngày Tổng khởi nghĩa, ngày nhân dân cả nước ta nhất tề đứng lên làm cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại. Hiện nay, ~198~ được đặt tên cho nhiều bệnh viện, công viên, đường phố trong cả nước. Con số này đã gợi ý cho Vinh khảo sát dãy số ~\text{SEQ198}~ sau đây: Dãy số nguyên không âm ~a_1, \: a_2, \: ..., \: a_n~ được gọi là dãy ~\text{SEQ198}~ nếu không tồn tại hai chỉ số ~i~ và ~j \: (1 \leq i, \: j \leq n)~ mà ~a_i - a_j~ hoặc là bằng ~1~ hoặc là bằng ~8~ hoặc là bằng ~9~.

Ví dụ:

Dãy số nguyên ~1, \: 3, \: 5, \: 7~ là dãy ~\text{SEQ198}~.

Dãy số nguyên ~7, \: 3, \: 5, \: 1, \: 9, \: 21~ không phải là dãy ~\text{SEQ198}~ bởi vì có hai phần tử ~1~ và ~9~ có hiệu ~9 - 1 = 8~. Tuy nhiên, sau khi xóa bớt phần tử ~1~, ta thu được dãy ~7, \: 3, \: 5, \: 9, \: 21~ là một dãy ~\text{SEQ198}~.

Vinh quan tâm tới bài toán sau đây: Cho dãy số nguyên không âm ~b_1, \: b_2, \: ..., \: b_m~, hãy tìm cách loại bỏ một số ít nhất phần tử của dãy để được dãy còn lại là ~\text{SEQ198}~.

Yêu cầu:

Hãy giúp Vinh giải quyết bài toán đặt ra.

Input

Dòng đầu chứa số nguyên dương ~m~.

Dòng thứ hai chứa ~m~ số nguyên không âm ~b_1, \: b_2, \: ..., \: b_m \: (b_i \leq 10^9)~.

Output

Ghi ra số nguyên ~k~ là số phần tử bị loại bỏ. Ghi số ~0~ nếu dãy đã cho là ~\text{SEQ198}~.

Giới hạn

Có ~50~% số test ứng với ~50~% số điểm của bài có ~m \leq 20~.

Có ~50~% số test còn lại ứng với ~50~% số điểm của bài có ~m \leq 2000~.

Sample Input

5
7 3 1 9 21

Sample Output

1

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.