Other search problem

View as PDF

Submit solution


Points: 0.44 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Hiểu nhầm đề bài Search hôm thi Hp :(
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Đề bài và yêu cầu giữ nguyên như bài SEARCH

Khác chỗ yêu cầu phải có đầy đủ cả số lượng các phần tử của dãy A trong dãy con của C.

Xin lỗi các bạn, kết quả có thể rỗng :"~>~

Sample Input 1

4 2 12


1 1 2 3

5 9

1 2 9 2 2 1 4 5 3 1 1 2

Sample Output 1

4

Sample Input 2

4 2 11


1 1 2 3

5 9

1 2 9 2 2 1 4 5 3 1 2

Sample Output 2

0

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.