Quân xe

View as PDF

Submit solution

Points: 0.60 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Authors:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Lộc có một bàn cờ vua hình chữ nhật có kích thước ~n \times m~, trên bàn cờ đó có ~k~ quân xe đã được đặt sẵn. Mặc dù vậy, Lộc vẫn chưa biết mình sẽ tạo luật chơi mới cho trò "cờ Lộc" này là gì, thay vào đó Lộc đã xác định trước ~q~ vùng trọng điểm chiến lược trên bàn cờ cần phải được bảo vệ kĩ.

Lộc cho rằng một vùng hình chữ nhật được bảo vệ khi và chỉ khi tất cả các hàng hoặc tất cả các cột của vùng ấy, mỗi hàng hoặc mỗi cột đều có ít nhất một quân xe trong vùng canh gác (quân xe có thể tấn công các ô trống trên cùng một hàng hoặc một cột với chính quân xe đó).

Với mỗi vùng trong ~q~ vùng đó, bạn hãy giúp Lộc xác định xem những vùng nào đã được bảo vệ và vùng nào chưa được bảo vệ.

Input

Dòng thứ nhất gồm 4 số nguyên dương ~n, m, k, q~ ~(1 \le n, m \le 10^5,~ ~1 \le k, q \le 2 \cdot 10^5)~ - kích thước hai chiều của bàn cờ, số quân xe ban đầu và số vùng trọng điểm chiến lược.

~k~ dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên dương ~x, y~ ~(1 \le x \le n,~ ~1 \le y \le m)~ - tọa độ của các quân xe trên bàn cờ của Lộc. Dữ liệu đảm bảo tọa độ của mỗi quân xe trên bàn cờ của Lộc đôi một khác nhau.

~q~ dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 4 số nguyên dương ~x_1, y_1, x_2, y_2~ ~(1 \le x_1 \le x_2 \le n,~ ~1 \le y_1 \le y_2 \le m)~ - tọa độ của ô góc trái trên và góc phải dưới của từng vùng trọng điểm chiến lược.

Output

Gồm ~q~ dòng, dòng thứ ~i~ ~(1 \le i \le q)~ in ra "YES" nếu vùng thứ ~i~ là vùng được bảo vệ, ngược lại in ra "NO".

Scoring

Subtask ~1~ ~(20\%)~:

  • ~q \le 2000~

  • ~n, m \le 200~

  • ~k \le n \cdot m~

Subtask ~2~ ~(20\%)~:

  • ~q \le 2000~

  • ~n, m \le 10^5~

  • ~k \le 2000~

Subtask ~3~ ~(60\%)~: Không có giới hạn thêm.

Sample Input 1

4 3 3 3
1 1
3 2
2 3
2 3 2 3
2 1 3 3
1 2 2 3

Sample Output 1

YES
YES
NO

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.