Chu vi các hình chữ nhật

View as PDF

Submit solution

Points: 0.89 (partial)
Time limit: 0.38s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
IOI
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Cho ~N~ hình chữ nhật có các cạnh song song với các trục ~Ox~ và ~Oy~.

Hãy tính chu vi của hình tạo bởi ~N~ hình chữ nhật này. Với định nghĩa chu vi của ~N~ HCN là tổng độ dài các đường biên giúp phân biệt đâu là miền nằm trong các HCN và miền nằm ngoài các HCN.

Chú ý: ~N~ hình chữ nhật này có thể tách rời nhau, không nhất thiết là đè lên nhau.

Input

Dòng ~1~: số nguyên ~N~ ~(1 \leq N \leq 10^4)~.

~N~ dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm ~4~ số nguyên ~x_1~, ~y_1~, ~x_2~, ~y_2~ tương ứng là toạ độ góc trái dưới và góc phải trên của hình chữ nhật thứ ~i~. (~0 \leq x_1 \leq x_2 \leq 30000~, ~0 \leq y_1 \leq y_2 \leq 30000~).

Output

Gồm ~1~ dòng ghi ra chu vi của ~N~ hình chữ nhật.

Sample Input

2
10 10 20 20
15 15 25 30

Sample Output

70

Note

image Giải thích test ví dụ: Đó là tổng độ dài các đoạn tô đậm trong hình vẽ.


Comments

Please read the guidelines before commenting.  • -2
    yunan30028090  commented on Nov. 18, 2022, 4:14 a.m.

    Bài này có trường hợp hình chữ nhật suy biến, tức là x1 = x2 hoặc y1 = y2 không ạ