Submit solution

Points: 1.14 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Cho bản đồ hình chữ nhật có kích thước ~m \times n~. Bạn đang đứng tại điểm có tọa độ ~\left(0, 0\right)~ và tại mỗi điểm nguyên trên bản đồ (những điểm có các tọa độ là các số nguyên) có kẻ địch đang chờ. Bạn được giao cho một khẩu súng laze có phạm vi tấn công là vô cực và có thể xuyên qua bất kỳ vật thể nào. Nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt toàn bộ kẻ địch. Do khẩu súng của bạn tiêu hao một nguồn năng lượng khổng lồ để bắn nên bạn cần phải tiêu diệt kẻ địch bằng ít phát bắng nhất có thể.

Dưới đây là ví dụ cho trường hợp ~m = n = 4~.

image

Input

Dòng đầu chứa một số nguyên ~T~ ~\left(T \leq 100\right)~ là số lượng test cases.

Trong ~T~ dòng sau, dòng thứ ~i~ chứa hai số nguyên ~m, n~ ~\left(0 \leq m, n \leq 10^9\right)~ thể hiện dữ liệu của test thứ ~i~. Ít nhất một trong hai số không vượt quá ~10^6~.

Output

In ra ~T~ dòng, dòng thứ ~i~ là đáp án cho test thứ ~i~ có định dạng sau: "Case ~i~: đáp án".

Sample Input

2
4 4
10 10

Sample Output

Case 1: 13
Case 2: 65

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.