RABGAME - Hard version

View as PDF

Submit solution

Points: 1.07 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Tự chế
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Nhắc lại một chút về bài ~RABGAME~: Ta xét ~1~ trò chơi như sau

~N~ con thỏ lần lượt đứng ở các vị trí ~1, 2, \ldots, n - 1, n~. Cho ~1~ hoán vị ~A~ gồm ~N~ số. Sau ~1~ đơn vị thời gian, tất cả các con thỏ sẽ đồng loạt nhảy. Con thỏ ở vị trí ~i~ sẽ nhảy đến vị trí ~A_i~. Dễ nhận thấy sau ~1~ khoảng thời gian nào đó sau khi bắt đầu trò chơi, các con thỏ sẽ trở về vị trí ban đầu.

Trò chơi này xưa như Alibaba nên Duy đã nghĩ ra ~1~ vấn đề khác hay hơn rất nhiều :D đếm số lượng hoán vị ~A~ thỏa mãn sau đúng ~2~ đơn vị thời gian thì tất cả các con thỏ trở về vị trí ban đầu.

Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của các thành viên VOJ, Duy đã dễ dàng giải được bài toán ~RABGAME~.

Tuy nhiên Duy rất nghịch ngợm và thích thử thách, lần này, Duy nghĩ, thay vì ~2~ đơn vị thời gian như bài toán trên, bây giờ, có bao nhiêu hoán vị ~A~ thỏa mãn sau đúng ~k~ đơn vị thời gian thì các chú thỏ quay về vị trí ban đầu

Input

Hai số ~n~ và ~k~ duy nhất ~\left(n, k \leq 150\right)~

Output

Kết quả của bài toán

Giới hạn

Có ~20\%~ số test có ~k \leq 2~

Sample Input

2 2

Sample Output

2

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.