Xâu con chung dài nhất

View as PDF

Submit solution


Points: 0.06 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Xâu ký tự ~X~ được gọi là xâu con của xâu ký tự ~Y~ nếu ta có thể xoá đi một số ký tự trong xâu ~Y~ để được xâu ~X~.

Cho biết hai xâu ký tự ~A~ và ~B~ độ dài không quá ~2000~ ký tự, hãy tìm xâu ký tự ~C~ có độ dài lớn nhất và là con của cả ~A~ và ~B~.

Input

Dòng ~1~: chứa xâu ~A~

Dòng ~2~: chứa xâu ~B~

Output

Chỉ gồm một dòng ghi độ dài xâu ~C~ tìm được

Sample Input

abc1def2ghi3
abcdefghi123

Sample Output

10

Comments

Please read the guidelines before commenting. • 14
  CBNK30_dinhson  commented on July 31, 2023, 3:36 a.m.

  ảo thật đấy, từ bé đến giờ


  • 7
   CBNK30_hoangphu  commented on July 31, 2023, 3:46 a.m.

   các bạn chú ý ngôn từ của bản thân đi


   • -15
    htmanh  commented on July 31, 2023, 3:47 a.m.

    This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


   • -12
    10tin_hangan  commented on July 31, 2023, 3:47 a.m.

    This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • -18
   htmanh  commented on July 31, 2023, 3:46 a.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • -14
   10tin_hangan  commented on July 31, 2023, 3:42 a.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.