Xâu con chung dài nhất

View as PDF

Submit solution


Points: 0.06 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Xâu ký tự ~X~ được gọi là xâu con của xâu ký tự ~Y~ nếu ta có thể xoá đi một số ký tự trong xâu ~Y~ để được xâu ~X~.

Cho biết hai xâu ký tự ~A~ và ~B~ độ dài không quá ~2000~ ký tự, hãy tìm xâu ký tự ~C~ có độ dài lớn nhất và là con của cả ~A~ và ~B~.

Input

Dòng ~1~: chứa xâu ~A~

Dòng ~2~: chứa xâu ~B~

Output

Chỉ gồm một dòng ghi độ dài xâu ~C~ tìm được

Sample Input

abc1def2ghi3
abcdefghi123

Sample Output

10

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.