Cổ phiếu

View as PDF

Submit solution

Points: 1.10 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
IOICAMP4
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Qua nhiều năm hoạt động, IOICamp đã tập hợp được nhiều tài năng tin học và qua đó dần dần trở thành một tập đoàn công nghệ lớn. Đến năm ~2222~, IOICamp đã chính thức trở thành một tập đoàn lớn có cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên để tồn tại được trên thị trường chứng khoán thì việc nắm bắt được tình hình lên xuống của giá cổ phiếu là vô cùng cần thiết. Để làm được việc này, IOICamp rất cần đến các chuyên gia tin học của mình. Sau nhiều năm nghiên cứu các thành viên của IOICamp đã thành công trong việc xấp xỉ sự biến động của cổ phiếu thành một hàm đa thức với biến thời gian. Tuy nhiên công việc khó khăn trước mắt là phải tìm được thời điểm cổ phiếu có giá thấp nhất và cao nhất và IOICamp muốn nhờ các bạn làm giúp việc này.

Các bạn sẽ được cung cấp hàm đa thức mô tả biến động của giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian cho trước. Hàm đa thức này có dạng:

~f(t)= a \cdot t^{4} + b \cdot t^{3} + c \cdot t^{2} + d \cdot t + e~

Với ~a~, ~b~, ~c~, ~d~, ~e~ là các hệ số nguyên cho trước. Hãy tìm giá cổ phiếu cao nhất ~f_{max}~ và giá cổ phiếu thấp nhất ~f_{min}~ trong khoảng thời gian từ ~t_{1}~ đến ~t_{2}~ (nghĩa là ~t_{1} \leq t \leq t_{2})~.

Đây là ~1~ bài khá đơn giản cho các bạn đã qua môn Phương Pháp Tính: ~D~

Input

Dòng thứ nhất ghi ~5~ số nguyên ~a~, ~b~, ~c~, ~d~, ~e~.

Dòng thứ hai ghi ~2~ số nguyên ~t_{1}~, ~t_{2}~

Output

Dòng đầu tiên ghi số thực ~f_{max}~ là giá cổ phiếu cao nhất.

Dòng thứ hai ghi số thực ~f_{min}~ là giá cổ phiếu thấp nhất.

Giới hạn

~|a|, |b|, |c|, |d|, |e| \leq 10~

~- 20 \leq t_{1} < t_{2} \leq 20~

Kết quả ghi ra chính xác ~9~ chữ số sau dấu phẩy

Sample Input

1 0 -2 0 1
0 2

Sample Output

9.000000000
0.000000000

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.