Bộ ba điểm thẳng hàng

View as PDF

Submit solution


Points: 0.29 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Nguyễn Hoành Tiến
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Trong các cuộc thi tin học, sự xuất hiện của những bài toán hình học làm đội tuyển CBQ khá lúng túng. Do đó thầy Thạch quyết định cho đội tuyển luyện tập các bài toán hình học. Bắt đầu từ điểm, thầy đưa ra bài toán:

Cho ~n~ điểm trong mặt phẳng ~Oxy~, hãy đếm số bộ ~3~ điểm thằng hàng

Input

Dòng thứ nhất ghi số ~N~ là số điểm trên mặt phẳng.

~N~ dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi tọa độ của một điểm.

Output

Một số duy nhất là số bộ ~3~ điểm thẳng hàng.

Giới hạn

Giới hạn: ~1 \leq N \leq 2000~. Tọa độ các điểm có trị tuyệt đối không quá ~10000~.

Sample Input

6
0 0
0 1
0 2
1 1
2 0
2 2

Sample Output

3

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.