Dãy số vòng tròn

View as PDF

Submit solution


Points: 0.29 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
HSG tỉnh Thanh Hóa
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Leaxtanh là cháu của nhà thông thái Anhxtanh hiện tại đang làm ~1~ học sinh chuyên tin. Anh đã đem lòng yêu mến cô bạn chuyên toán cùng khóa từ lâu nhưng chưa được đáp ứng. Vì là ~1~ học sinh chuyên toán nên cô nàng muốn thử thách leaxtanh bằng một bài toán như sau:

Trên một vòng tròn người ta đánh dấu ~n~ vị trí. Các vị trí được đánh số thứ tự từ ~1~ đến ~n~ theo chiều kim đồng hồ. Tại vị trí ~i~ người ta ghi số nguyên ~a_i~ ~(i = 1~ ...~n)~. Cần tìm cách chọn ra dãy con độ dài ~k~ liên tiếp ~(0 < k < n)~ trên vòng tròn (theo chiều kim đồng hồ) để tổng các số hạng trong dãy con này là lớn nhất.

Các bạn hãy nể tình Anhxtanh giúp Leaxtanh nhé.

Input

Dòng đầu tiên ghi số ~n~ Có ~2~ kiểu input

  1. Ghi ra các số ~a_{i}~, mỗi số cách nhau ~1~ dấu cách.
  2. Ghi ra các số ~a_{i}~, mỗi số trên ~1~ dòng.

Output

  • ~1~ dòng duy nhất là tổng các số hạng của dãy tìm được.
  • Còn lại không in ra gì.

Giới hạn

  • ~|a_{i}| \le 70000~;
  • ~n \le 1094782~;

Sample Input

7
2 -4 1 -7 4 6 -1

Sample Output

11

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.