Xâu đối xứng

View as PDF

Submit solution


Points: 0.92 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Ðược add lên bởi Khúc Anh Tuấn
Problem types
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Một xâu được gọi là đối xứng nếu đọc từ trái qua phải và đọc từ phải qua trái đều giống nhau.

Ví dụ xâu "aba", "abba" là xâu đối xứng; còn xâu "abc", "abca" thì không.

Bạn được cho ~N~ xâu, như vậy sẽ có ~N \times N~ cặp xâu. Bạn hãy đếm xem trong ~N \times N~ cặp xâu này, có bao nhiêu cặp mà khi nối xâu thứ hai vào sau xâu thứ nhất sẽ cho ra một xâu đối xứng.

Input

 • Dòng đầu ghi một số ~N~. ~N~ dòng sau mỗi dòng mô tả một xâu, bắt đầu là độ dài của xâu, sau đó là một dấu cách và tiếp theo là nội dung của xâu. (Xâu chỉ gồm các chữ cái latin thường và có độ dài nguyên dương)
 • Dữ liệu vào luôn đảm bảo tổng độ dài các xâu không quá ~1000000~.

Output

 • Ghi ra một số duy nhất là số cặp xâu tìm được.

Sample Input

3
1 a
2 ab
2 ba

Sample Output

5

Comments

Please read the guidelines before commenting. • -5
  ITK11_MinhHieu  commented on May 11, 2023, 2:47 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • 0
   huynhyen1609  commented on May 11, 2023, 5:22 p.m.

   bài cho tổng độ dài các xâu <=1e6 vậy nên giới hạn n<=1e6