Submit solution


Points: 0.18 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
COI 02
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Cho hai xâu ~A~, ~B~. Mở rộng của ~1~ xâu ~X~ là xâu thu được bằng cách chèn ~(0~, ~1~, ~2~ ...) kí tự trống vào xâu. Ví dụ: ~X~ là 'abcbcd', thì 'abcb-cd', '-a-bcbcd-' và 'abcb-cd-' là các mở rộng của ~X~. (Dấu cách kí hiệu bằng '-').

A1, B1 là mở rộng của ~A~ và ~B~, và giả sử chúng cùng độ dài. Khoảng cách giữa A1 và B1 là tổng khoảng cách giữa các kí tự cùng vị trí. Nếu hai kí tự không là dấu cách thì khoảng cách giữa ~2~ kí tự này là trị tuyệt đối mã ASCII của chúng. Còn ngược lại, khoảng cách là ~1~ số ~K~ cố định.

Cho hai xâu ~A~, ~B~. Tìm khoảng cách nhỏ nhất giữa hai xâu mở rộng của nó.

Input

  • Dòng ~1~ chứa ~A~, dòng ~2~ chứa ~B~, chỉ gồm chữ thường a-z và số kí tự ~\le~ ~2000~.
  • Dòng thứ ~3~ là số ~K~, khoảng cách của ~1~ kí tự bất kỳ với kí tự trống, ~1 \leq~ ~K \leq~ ~100~.

Output

Khoảng cách nhỏ nhất.

Sample Input 1

cmc
snmn
2

Sample Output 1

10

Sample Input 2

koiv
ua
1

Sample Output 2

5

Sample Input 3

mj 
jao 
4

Sample Output 3

12

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.