Bee Walk

View as PDF

Submit solution


Points: 0.32 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Đếm số cách đi của của ~1~ con ong. Nó bắt đầu từ tổ của nó, đi ra ngoài và đi về tổ ở bước thứ ~n~. Ở mỗi ô, nó có thể đi sang ~1~ trong ~6~ ô kề cạnh.

image

Input

Dòng đầu ghi số test, mỗi dòng tiếp theo là ~1~ test, gồm ~1~ số ~n~, ~1 \leq n \leq 14~.

Output

Mỗi kết quả ghi trên ~1~ dòng, kết quả ~\leq 2^{31}~.

Sample Input

2
2
4

Sample Output

6
90

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.