Đếm ma trận

View as PDF

Submit solution

Points: 0.89 (partial)
Time limit: 3.82s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Cho ma trận ~A~ gồm ~M~ hàng, ~N~ cột, gồm các số ~0~ và ~1~.

Với ~1~ hình chữ nhật ~H~ nằm trong ~A~ với (cạnh ~> = 1~), đặt ~X_1~ là số số ~1~ trên cạnh của ~H~, ~X_0~ là số lượng số ~0~ nằm trên cạnh của ~H~.

Giá trị của ~H~ được định nghĩa là ~X_1~ - ~X_0~.

Đặt ~W~ là giá trị lớn nhất của ~1~ hình chữ nhật nằm trong ~A~.

Đặt ~S~ là số lượng hình chữ nhật nằm trong ~A~ và có giá trị là ~W~.

Tìm ~W~ và ~S~.

Input

Dòng đầu: ~t~ - số lượng test (~t \le 15~).

Mỗi test gồm:

  • Dòng đầu chứa ~2~ số ~M~ và ~N~ (~1 \le M~, ~N \le 200~)
  • ~M~ dòng tiếp, mỗi dòng chứa ~N~ số ~0~ hoặc ~1~.

Output

Với mỗi test, in ra ~W~ và ~S~.

Sample Input

1
5 6
1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 1
1 1 1 1 1 1

Sample Output

18 1

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.