VO 12 Bài 5 - Chỉnh sửa ảnh

View as PDF

Submit solution

Points: 0.86 (partial)
Time limit: 0.6s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Nguyễn Vương Linh
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Trung tâm của bạn vừa nhận được 1 bức ảnh chụp bề mặt sao Hỏa. Bức ảnh được mã hóa theo dạng hình chữ nhật được chia thành các ô vuông, trong đó mỗi ô có thể có màu đen hoặc trắng. Do nhiều lí do trên đường vận chuyển, có tối đa K ô bị mờ đi (đen thành trắng), nhưng do không thể xác định chính xác được ô nào bị mờ, nên bạn buộc phải giả sử rằng tất cả các khả năng mờ đi đều có thể xảy ra.

Để xác định các vật thể lạ trên sao Hỏa, trung tâm của bạn căn cứ theo các ô đen được chụp trên tấm ảnh. Hai ô đen A và B được gọi là cùng thuộc một vật thể, nếu từ A, tồn tại một đường đi thỏa mãn chỉ đi qua các ô đen kề cạnh, có thể đến được B. Kích thước vật thể được tính bằng khoảng cách Euclid của 2 ô xa nhau nhất cùng thuộc vật thể đó.

Yêu cầu: xác định kích thước lớn nhất có thể có được của 1 vật thể trên tấm ảnh.

Input

  • Dòng đầu tiên chứa 3 số nguyên M,N,K (0 ~<~ M,N ~\le~ 50, 0 ~\le~ K ~\le~ M * N) là kích thước tấm ảnh và số ô tối đa đã bị mờ đi
  • M dòng sau, mỗi dòng chứa N kí tự 0/1 tương ứng với ô đó có màu đen (0) hay trắng (1)

Output

  • Đưa ra 1 số nguyên duy nhất là bình phương kích thước của vật thể lớn nhất

Giới hạn

Ràng buộc:

  • Trong 20% số test, 0 ~<~ M,N ~\le~ 4
  • Trong 60% số test, 0 ~<~ M,N ~\le~ 25

Sample Input 1

4 4 0
0010
1001
0011
0111

Sample Output 1

10

Sample Input 2

4 4 4
0010
1001
0011
0111

Sample Output 2

18

Note

VÍ DỤ 1: Không có ô nào được sửa. Có 2 vật thể, và kích thước của vật thể lớn hơn là khoảng cách giữa 2 ô được gạch chân

VÍ DỤ 2: Nếu tô đen ô 1 được gạch chân, kích thước của vật thể sẽ là khoảng cách của 2 ô được gạch chân. Có thể tô đen nhiều hơn 1 ô, nhưng khoảng cách không thay đổi


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.