0 0 Pairs

View as PDF

Submit solution


Points: 0.17 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Southeastern European 2005
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Ban đầu dãy số có ~1~ số ~1~. Dãy biến đổi theo quy tắc: ~0~ thành ~1~ ~0~ và ~1~ thành ~0~ ~1~.

  • Lần ~1~: ~0~ ~1~
  • Lần ~2~: ~1~ ~0~ ~0~ ~1~
  • Lần ~3~: ~0~ ~1~ ~1~ ~0~ ~1~ ~0~ ~0~ ~1~ ...
  • Đếm số cặp số ~0~ liên tiếp sau lần biến đổi thứ ~n~.

Input

Dãy số nguyên, không biết trước số lượng nhưng số nào ~\le~ ~1000~.

Output

In ra kết quả với mỗi số đọc được.

Sample Input

1
2
3
4
5

Sample Output

0
1
1
3
5

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.