WHITE BLACK

View as PDF

Submit solution


Points: 0.34 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
VOI
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Hồi còn bé sherry thường chơi với bố ~1~ trò chơi có tên gọi là White Black :D

Bố có ~1~ mảnh giấy HCN thật dài cỡ ~1*N~ chia thành ~N~ ô vuông bé dàn thành hàng ngang. Ban đầu ô vuông nào cũng có màu trắng. Quy tắc chơi sẽ là mỗi bước bố có thể tô màu ~1~ đoạn các ô vuông từ ô ~L~ đến ô ~R~ cùng ~1~ màu (có thể là màu đen hoạc màu trắng) ~1~ lúc sau tờ giấy sẽ có rất nhiều ô đen trắng đan xen nhau và câu hỏi của bố dành cho sherry là có bao nhiêu ô vuông màu trắng liên tiếp (sao cho số lượng các ô này là nhiều nhất)

sherry cũng thông minh lắm nên hôm nào cũng thắng (tuy nhiên sherry chơi hơi chậm ~1~ chút i Sao bạn không thử tham gia trò chơi này nhỉ: D

Input

  • Dòng ~1~: ~N~ (~1 \le N \le 10000~)

  • Dòng ~2~: ~M~ (~1 \le M \le 10^5~) (tổng số lần tô màu và số lần bố đố sherry)

  • ~M~ dòng tiếp theo: Mỗi dòng có dạng:

    • ~1~ ~L~ ~R~ (~1 \le L \le R \le N~) tô các ô vuông từ ~L \rightarrow R~ màu trắng
    • ~2~ ~L~ ~R~ (~1 \le L \le R \le N~) tô các ô vuông từ ~L \rightarrow R~ màu đen
    • ~3~ đếm số lượng ô màu trắng liên tiếp dài nhất

Output

  • Gồm 1 số dòng tương ứng với các câu trả lời của sherry cho câu hỏi của bố

Sample Input

6
7
2 1 2
2 4 5
3
1 3 4
3
1 1 1
3

Sample Output

1
2
2

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.