Choosing Gloves

View as PDF

Submit solution

Points: 1.29 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
BOI
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Trong tầng hầm tối tăm tại căn nhà của giáo sư hóa học Acidrain, có hai ngăn kéo đựng toàn găng tay~-~ một chứa găng tay trái và cái còn lại chứa găng tay phải. Trong mỗi ngăn kéo đều có những chiếc găng tay với ~n~ màu khác nhau. Giáo sư biết có bao nhiêu chiếc găng tay của mỗi màu trong mỗi ngăn kéo (số lượng găng tay cùng màu có thể khác nhau trong cả hai ngăn). Ông cũng biết chắc chắn rằng có thể tìm được một cặp găng tay cùng màu.

Thí nghiệm của giáo sự chỉ có thể thành công nếu như ông sự dụng đúng đôi găng tay cùng màu (không quan trọng là màu gì), cho nên trước mỗi cuộc thí nghiệm, giáo sự đi xuống tầng hầm và chọn găng tay từ hai ngăn kéo, hi vọng rằng sẽ có ít nhất một cặp găng cùng màu. Tầng hầm quá tối đến nỗi không thể nhận ra được màu của bất kỳ chiếc găng tay nào mà không phải đi ra khỏi đó. Giáo sư rất ghét việc phải đi vào tầng hầm hơn một lần (trong trường hợp không có cặp găng nào cùng màu), cũng như việc mang theo một lượng quá lớn những chiếc găng không cần thiết đến phòng thí nghiệm.

Vì vậy bạn hãy giúp giáo sư tìm ra số lượng găng tay cần lấy ở mỗi ngăn, sao cho bất kể những găng tay được lấy ra có màu gì, giáo sư luôn tìm được một đôi găng cùng màu. Hơn nữa, tổng số găng lấy ra phải là nhỏ nhất.

Input

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên ~n~( 1 ~\leq~ n ~\leq~ 20 )~-~ số màu găng tay.
  • Dòng thứ hai chứa ~n~ số nguyên ~a_1, a_2, \ldots, a_n~( 0 ~\leq a_i \leq~ ~10^{8}~ )~-~ số găng tay mỗi màu trong ngăn chứa găng tay trái.
  • Dòng thứ bai chứa ~n~ số nguyên ~b_1, b_2, \ldots, b_n~( 0 ~\leq b_i \leq~ ~10^{8}~ )~-~ số găng tay mỗi màu trong ngăn chứa găng tay phải.

Output

  • In ra hai số nguyên lần lượt là số găng tay trái và số găng tay phải cần lấy ra. Tổng hai số này cần nhỏ nhất có thể. Nếu có nhiều đáp án, bạn có thể in ra kết quả bất kì.

Sample Input

4
0 7 1 6
1 5 0 6

Sample Output

2
8

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.