Beginner Free Contest 14 - ART

View as PDF

Submit solution

Points: 0.47 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement


Comments

Please read the guidelines before commenting.  • 3
    winprn   commented on Nov. 15, 2021, 1:22 p.m.

    Đề bài thiếu ạ. Trong trường hợp không thể tạo được mảng A thì in -1.

    Do em xem trong bộ test có một test ra output như vậy.