Beginner Free Contest 4 - COMPRESS

View as PDF

Submit solution

Points: 0.10 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 2
  tmp   commented on Nov. 23, 2022, 2:55 p.m.

  Cho mình xin góp 2 test vì mình thấy hiện tại có nhiều người đang bị sai 2 test này ạ:

  INPUT: aaab

  OUTPUT: 1aaab

  INPUT: bcabc

  OUTPUT: 1bcabc