Free Contest 102 - PRIME

View as PDF

Submit solution

Points: 0.50 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.


Comments

Please read the guidelines before commenting. • -3
  hieeus_coding  commented on Aug. 7, 2023, 11:33 p.m.

  bài này không dùng sàng eratosthenos duoc nhe, cac ban tham khao thu linear search


  • 5
   OrzSeaPosjtive  commented on Aug. 9, 2023, 4:45 a.m.

   linear sieve ❌

   linear search ✔️


 • -2
  ninhdoktph  commented on July 16, 2023, 6:11 a.m.

  Bài hay


 • 4
  hxano  commented on May 31, 2023, 11:34 a.m.

  Nếu trong đoạn không có số nguyên tố nào, in ra "0.00"