VM 08 Bài 12 - Số 0 tận cùng

View as PDF

Submit solution


Points: 0.14 (partial)
Time limit: 0.38s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
VNOI Marathon'08-Round 10/DivBProblem Setter:Nguyễn Trần Nam Khánh
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Cho xâu ~N~ kí tự gồm các chữ cái in thường ('a' ~\rightarrow~ 'z') ~(N \le 10000)~. Xét các hoán vị không lặp lại của xâu này. Ví dụ với xâu abbb ta sẽ có ~4~ hoán vị:

abbb, babb, bbab, bbba

Hãy tìm số lượng chữ số ~0~ tận cùng của số lượng các hoán vị không lặp của xâu đã cho.

Input

Một dòng duy nhất: xâu ~S~.

Output

Một số duy nhất: số lượng chữ số ~0~ tận cùng tìm được.

Sample Input

babb

Sample Output

0

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.