Duyên Hải 2021 - Khối 10 - Bài 3 - Mua hàng

View as PDF

Submit solution

Points: 1.20 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 1G
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Duyên hải 2021
Problem types
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement


Comments

Please read the guidelines before commenting. • -4
  21ti_hdhphat   commented on Nov. 21, 2022, 3:54 p.m.

  Bổ sung test:

  Mình thấy có nhiều người làm code tham lam kiểu kiểu vậy:

  #include<bits/stdc++.h>
  using namespace std;
  int n;
  long long ans1, ans2, ans3 = 0;
  int main() {
    cin >> n;
    for(int i = 1; i <= n; i++) {
      int u, v, w;
      cin >> u >> v >> w;
      ans1 += u;
      ans2 += (v - (i - 1));
      ans3 += (w - (i - 1));
    }
    cout << min({ans1, ans2, ans3});
  }
  

  Test này bị sai trong test sau:

  10
  1 1000 1000
  1000 1 1000
  1000 1 1000
  1000 1000 1
  1000 1000 1
  1 1000 1000
  1000 1 1000
  1 1000 1000
  1000 1000 1
  1000 1000 1
  

  Như vậy thì chạy tối ưu nó sẽ ra 1 còn chạy kiểu tham lam như trên kia thì ra 5959. Thiết nghĩ OJ nên thêm test này vô ạ.


 • -26
  minh47857   commented on Aug. 15, 2021, 7:48 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • 9
   Fiction005   commented on Aug. 16, 2021, 10:15 a.m.

   Chắc là test yếu đó bạn :)