Duyên Hải 2021 - Khối 10 - Bài 3 - Mua hàng

View as PDF

Submit solution

Points: 1.20 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 1G
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Duyên hải 2021
Problem types
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement


Comments

Please read the guidelines before commenting. • -1
  GiaBaomtp12  commented on June 21, 2023, 7:22 a.m.

  vì bài này có tính chất giảm giá nên khi mua ở 1 cột càng nhiều thì số tiền giảm sẽ tương ứng. THành ra khi ta cộng tổng của từng cột lại rồi cout ra giá trị của cột có số tiền bé nhất thì kết quả vẫn sẽ đúng (nhưng chỉ đúng với đa số các test, có 1 số test sẽ không cho kết quả chính xác, test mẫu là 1 ví dụ. Vậy nên code này chỉ mang tính chất gần đúng)


 • -10
  21ti_hdhphat  commented on Nov. 21, 2022, 8:54 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • 1
   KAKOII  commented on May 4, 2023, 6:52 a.m.

   n <= xi, yi, zi mà bạn


  • -2
   minhducle31o  commented on April 24, 2023, 9:25 a.m. edited

   ra 5 chứ 1 sao đc bạn?

   nma xi yi zi >= n nen k co test nay dc dau :)


   • -3
    z  commented on April 24, 2023, 1:21 p.m.

    để ý giá tiền cộng vào kết quả có thể âm :)


  • -13
   ti20_ntson  commented on Nov. 24, 2022, 1:10 a.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -29
  minh47857  commented on Aug. 15, 2021, 12:48 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • 9
   Fiction005  commented on Aug. 16, 2021, 3:15 a.m.

   Chắc là test yếu đó bạn :)