VM 08 Bài 03 - Đếm đường đi trên đồ thị đầy đủ

View as PDF

Submit solution


Points: 0.17 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
VNOI Marathon '08 - Round 3/DivBProblem Setter: Lê Ðôn Khuê
Problem types
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Một đồ thị đầy đủ ~N~ đỉnh là đồ thị mà giữa mọi cặp đỉnh đều có cạnh nối.

Đếm số đường đi giữa đỉnh ~1~ và đỉnh ~2~ của đồ thị.

Lưu ý rằng một đường đi không được đi qua một đỉnh quá một lần.

Input

Ghi duy nhất một số N là số đỉnh của đồ thị ~(2 \le N \le 1000)~.

Output

In ra một số duy nhất là số lượng đường đi giữa 2 đỉnh bất kì.

Sample Input

4

Sample Output

5

Note

Giữa ~2~ đỉnh bất kì ví dụ đỉnh ~1~ và ~2~ có ~5~ đường đi:

~1-2~

~1-3-2~

~1-3-4-2~

~1-4-2~

~1-4-3-2~


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.