Bội số chung nhỏ nhất

View as PDF

Submit solution


Points: 0.34 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Ðược add lên bởi canhteo
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Cho nguyên dương ~N (1 \le N \le 350)~. Hãy tìm cách phân tích ~N~ thành tổng của một số số nguyên dương sao cho bội số chung nhỏ nhất của chúng là lớn nhất có thể.

Input

Dòng đầu tiên là ~T~: Số test.

~T~ dòng sao mỗi dòng là một số nguyên dương ~N (1 \le N \le 350)~.

Output

Với mỗi test cần in ra một số là bội chung nhỏ nhất tìm được.

Sample Input

1
10

Sample Output

30

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.