Cô giáo dạy toán, phần I

View as PDF

Submit solution


Points: 0.33 (partial)
Time limit: 0.38s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Cruel Math Teacher I, USACO Feb 2009 Go
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Bessie đã quay lại trường học nốt lớp ~8~ để lấy được tấm bằng. Cô giáo dạy toán của Bessie rất "khủng khiếp" và cô muốn các học sinh phải tính lũy thừa ~P~ ~(1 \le P \le 100~, ~000)~ của ~1~ số nguyên ~N~ ~(1 \le N \le 2~, ~000~, ~000~, ~000)~

Ví dụ: ~2~ lũy thừa ~3 = 2 \times 2 \times 2 = 8~.

Tương tự, ~123456~ lũy thừa ~88 = 123456 \times 123456 \times~ ...~\times 123456~ ~(88~ thừa số) ~= 1129987770413559019467963153621658978635389622595924947762339599136126~

~3387265547320084192414348663697499847610072677686227073640285420809119~

~1376617325522768826696494392126983220396307144829544079751988205731569~

~1498433718478969549886325738202371569900214092289842856905719188890170~

~0772424218248094640290736200969188059104939824466416330655204270246371~

~3699112106518584413775333247720509274637795508338904731884172716714194~

~40898407102819460020873199616~

(Mỗi dòng ~70~ chữ số).

Hãy viết chương trình tính ~N~ lũy thừa ~P~. Biết rằng đáp án có không quá ~15~, ~000~ chữ số. Khi ghi kết quả thì ghi trên mỗi dòng ~70~ chữ số (ngoại trừ dòng cuối có thể ít hơn). Không ghi ra số ~0~ ở đầu (ví dụ, không ghi ra ~008~ mà phải ghi ra ~8)~.

Input

Dòng ~1~: ~2~ số nguyên cách nhau bởi dấu cách: ~N~ và ~P~

Output

Dòng ~1 \dots ?~: Một số nguyên là kết quả tính được. Mỗi dòng ghi ra ~70~ chữ số (trừ dòng cuối có thể ít hơn).

Sample Input

2 15

Sample Output

32768

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.