COCI 2020/2021 - Contest 4 - Vepar

View as PDF

Submit solution

Points: 0.40 (partial)
Time limit: 1.5s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Suggester:
Problem source:
COCI 2020/2021 - Contest 4
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Cho hai đoạn số nguyên dương ~{a, a+1 ,..., b}~ và ~{c, c+1, ..., d}~.

Kiểm tra xem liệu tích ~c \times (c+1) \times ... \times d~ có chia hết cho tích ~a \times (a+1) \times ... \times b~ hay không.

Input

Dòng đầu tiên chứa ~1~ số nguyên dương ~t~ ~(1 \leq t \leq 10)~, số lượng bộ test riêng biệt.

~t~ dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm ~4~ số nguyên dương ~a_i, b_i, c_i, d_i~ ~(1 \leq a_i \leq b_i \leq 10^7, 1 \leq c_i \leq d_i \leq 10^7)~.

Output

In ra ~t~ dòng. Với bộ test thứ ~i~, in ra DA nếu tích ~c\times (c+1)\times ... \times d~ chia hết cho tích ~a\times (a+1)\times ... \times b~, và in ra NE nếu ngược lại.

Sample 1

Input
2
9 10 3 6
2 5 7 9
Output
DA
NE

Sample 2

Input
6
1 2 3 4
1 4 2 3
2 3 1 4
1 3 2 4
19 22 55 57
55 57 19 22
Output
DA
NE
DA
DA
DA
DA

Giải thích cho ví dụ thứ nhất

Ở test case đầu tiên, ta có ~9 \times 10 = 90~ và ~3 \times 4 \times 5 \times 6 = 360~ chia hết cho 90 nên đáp án là ~DA~.

Ở test case thứ hai, ta có ~2 \times 3 \times 4 \times 5 = 120~, nhưng ~7 \times 8 \times 9 = 504~ không chia hết cho ~120~ nên đáp án là ~NE~.

Ràng buộc

  • 3 test có ~a_i, b_i, c_i, d_i \leq 50~
  • 5 test có ~a_i, b_i, c_i, d_i \leq 1000~.
  • 5 test có ~a_i = 1~
  • 26 test còn lại không có ràng buộc gì thêm.

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.