Rạp chiếu phim

View as PDF

Submit solution


Points: 0.18 (partial)
Time limit: 0.38s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
HAOI 2008 - Day 2 - Author: Lê Ðôn Khuê
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Megastar là rạp chiếu phim lớn và hiện đại nhất ở Hà Nội. Rạp chiếu này có một phòng chiếu gồm ~m~ hàng ghế, mỗi hàng có ~n~ ghế. Để có được vé xem phim, bạn có thể đặt vé qua mạng. Mỗi yêu cầu đặt vé có thể đặt một lúc nhiều vé. Hiện tại, sau khi nhận được các yêu cầu đặt vé, rạp sẽ sắp xếp bố trí chỗ ngồi cho các yêu cầu sao cho các chỗ ngồi của mỗi yêu cầu là một vùng liên thông. Một ghế không nằm ở hàng đầu, hàng cuối, cột trái nhất, cột phải nhất sẽ có ~4~ ghế ở phía trước, phía sau, phía trái và phía phải được coi là kề với nó.

Công việc sắp xếp chỗ ngồi này hiện tại được làm hoàn toàn bằng tay. Bạn hãy viết chương trình sắp xếp chỗ ngồi cho hợp lý nhất.

Input

  • Dòng thứ nhất ghi số ~m~ và ~n~ ~(1 \leq m, n \leq 1000)~.
  • Dòng thứ hai ghi số ~k~ ~(1 \leq k \leq m \cdot n)~ --- số yêu cầu đặt vé.
  • Dòng thứ ba ghi ~k~ số là số lượng vé mỗi yêu cầu đã đặt.

Output

  • Ghi ra ~m~ dòng, mỗi dòng ~n~ số với ý nghĩa ghế đó dành cho yêu cầu đặt vé thứ i.
  • Nếu một ghế là trống thì in ra ~0~.

Dữ liệu vào đảm bảo luôn tồn tại một cách sắp xếp ghế. Nếu có nhiều phương án, bạn được in ra một đáp án bất kì.

Giới hạn

Trong ~40\%~ số test, ~m, n \leq 100~.

Sample Input

5 4
3
4 5 9

Sample Output

1 1 1 1
2 2 2 2
2 3 3 3
3 3 3 3
3 3 0 0

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.