Tên đẹp

View as PDF

Submit solution


Points: 0.33 (partial)
Time limit: 0.38s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Người dân ở đất nước B11 (láng giềng của đất nước C11) có một phong tục rất đặc biệt. Chuyện là họ rất thích hai chữ cái 'A' và 'B', cho nên bất kì ai đều được đặt tên chỉ gồm 'A' và 'B'. Theo họ, một tên đẹp phải bao gồm tất cả các yếu tố sau:

  • Tên phải không chứa quá ~countA~ chữ cái 'A'
  • Tên phải không chứa quá ~countB~ chữ cái 'B'
  • Mỗi xâu con gồm các chữ cái 'A' liên tiếp có độ dài không quá ~maxA~
  • Mỗi xâu con gồm các chữ cái 'B' liên tiếp có độ dài không quá ~maxB~

Vào ngày Quốc khánh sắp tới, nhà vua đất nước B11 muốn tìm một tên đẹp dài nhất để đặt cho hoàng tử mới ra đời. Bạn hãy giúp nhà vua tính xem độ dài tên hoàng tử là bao nhiêu.

Ví dụ với ~countA = 3~, ~countB = 5~, ~maxA = maxB = 1~, ta có tên đẹp dài nhất sẽ là 'BABABAB'. Như vậy kết quả cần tìm là ~7~.

Input

  • Dòng 1: Số nguyên ~T~ là số test của chương trình.
  • Mỗi dòng trong ~T~ dòng tiếp theo: 4 số nguyên ~countA, countB, maxA, maxB~.

Output

Gồm ~T~ dòng, mỗi dòng là kết quả tìm được tương ứng với mỗi test.

Giới hạn

  • ~1 \leq T \leq 100~
  • ~0 \leq countA, countB, maxA, maxB \leq 10^{6}~
  • Trong ~50\%~ số test, ~0 \leq countA, countB, maxA, maxB \leq 100~

Sample Input

4
0 0 10 10
10 10 0 0
3 5 1 1
6 7 8 9

Sample Output

0
0
7
13

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.