SPBINARY2

View as PDF

Submit solution


Points: 0.46 (partial)
Time limit: 0.38s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Cho 2 số ~n~ và ~k~ ~\left( 2 \le k \le n \le 10^6\right)~

Hãy đếm xem có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài ~n~ mà không có quá ~k~ số ~0~ hoặc ~k~ số ~1~ nào liên tiếp nhau.

Input

Gồm ~1~ dòng duy nhất là ~2~ số ~n~ và ~k~.

Output

Gồm ~1~ dòng duy nhất là số dãy nhị phân thoả mãn (~module~ ~10^9~).

Sample Input

3 2

Sample Output

6

Comments

Please read the guidelines before commenting.  • 14
    dlbm1302  commented on Feb. 4, 2022, 4:53 p.m. edited

    Em đề xuất thêm tag quy hoạch động cho bài này ạ