Hóa đơn tiền điện

View as PDF

Submit solution


Points: 0.30 (partial)
Time limit: 0.45s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
winterwolf94
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Năm ~2112~, nước ta đã trở thành một cường quốc kinh tế. Giá trị đồng tiền tăng lên ~100~ lần (200VNĐ tương ứng vói ~20.000~VNĐ vào năm ~2012)~. Tuy mạnh về kinh tế nhưng giá điện lại vô cùng đắt đỏ. Công NVE là nhà cung cấp điện duy nhất trong thành phố Nam ở. NVE vừa tăng giá điện, bảng giá như sau:

$$\begin{array}{|l|l|} \hline \mbox{Dung lượng (kWh)} & \mbox{Đơn giá (VNĐ)} \\ \hline 1-100 & 200 \\ \hline 101-10000 & 300 \\ \hline 10001-1000000 & 500 \\ \hline \mbox{từ }1000000\mbox{ trở lên} & 700 \\ \hline \end{array}$$

Cách tính: ~100~kWh đầu tiên có giá ~200~VNĐ mỗi kWh, ~9900~ kWh tiếp theo (từ ~101-10000)~ có giá ~300~ VNĐ mỗi kWh. Cứ như vậy tính tiếp. Ví dụ nếu sử dụng ~10050~ kWh thì Nam phải trả ~200 \times 100 + 300 \times 9900 + 500 \times 50 = 3.015.000~ VNĐ.

Lợi dụng độc quyền cung cấp điện, NVE thường xuyên tìm cách lừa khách hàng (báo sai hóa đơn chả hạn) để moi thêm tiền. Tuy nhiên do Nam rất giỏi tính toán nên chưa bị lừa lần nào. Điều này làm NVE rất tức và quyết định bắt bí bằng được. Thay vì gửi hóa đơn báo lượng điện tiêu thụ và chi phí của Nam, NVE gửi hóa đơn cho Nam và hàng xóm là Việt báo ~2~ con số:

  • ~X~: tổng số tiền phải trả nếu cộng lượng điện tiêu thụ của Nam và Việt lại.
  • ~Y~: độ chênh giữa số tiền Nam phải trả và Việt phải trả.

Nếu không tính được hóa đơn của mình, Nam phải trả thêm ~200.000~ VNĐ "phí tính toán". Không chịu đầu hàng, Nam quyết tâm tính ra hóa đơn của mình. Nam biết được một chi tiết quan trọng là mình không thể tiêu thụ điện nhiều hơn Việt (do Việt bật máy lạnh suốt ngày). Biết NVE sẽ còn làm khó mình dài dài, Nam viết hẳn một chương trình để tính.

Input

Gồm một dòng duy nhất ghi ~2~ số ~X~, ~Y~ ~(0 \le X~, ~Y \le 2 \times 10^{10})~

Output

Ghi ra một số nguyên duy nhất là tiền điện Nam phải trả.

Sample Input 1

110000 30000

Sample Output 1

35000

Sample Input 2

3551500 2761500

Sample Output 2

290000

Note

Giải thích ví dụ 1: Nam dùng ~150~kWh, Việt dùng ~250~kWh. Hai người dùng tổng cộng ~400~ kWh.

Hóa đơn tổng cộng: ~200 \times 100 + 300 \times 300 = 110000~ VNĐ.


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.