Bedao Regular Contest 01 - GRADE

View as PDF

Submit solution


Points: 0.40 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Một lớp học có ~n~ bàn xếp theo hàng dọc. Bàn thứ ~i~ có ~x_i~ học sinh, học sinh thứ ~j~ của bàn ~i~ có số điểm là ~a_{ij}~. Một dãy bàn được gọi là có điểm chung là ~K~ nếu mỗi bàn trong dãy đều có ít nhất ~1~ học sinh đạt điểm ~K~.

Bạn hãy tìm số lượng bàn nhiều nhất liên tiếp nhau sao cho điểm chung của dãy bàn này là ~K~.

Input

  • Dòng đầu chứa ~2~ số nguyên ~n~ và ~Q~ ~(1 \leq n, Q \leq 10^3)~ lần lượt là số lượng bàn và số lượng truy vấn.

  • ~n~ dòng tiếp theo, dòng thứ ~i~ chứa số nguyên dương ~x_i~ ~(x_i \leq 10^3)~ là số học sinh của bàn ~i~ và dãy gồm ~x_i~ số nguyên không âm không quá ~10^6~ là điểm số của ~x_i~ học sinh đó.

  • ~Q~ dòng tiếp theo, dòng thứ ~j~ chứa một số nguyên ~K_j~ không quá ~10^6~ là dữ liệu của truy vấn thứ ~j~.

Output

  • Gồm ~Q~ dòng. Ứng với truy vấn thứ ~j~ bạn phải trả về số lượng bàn nhiều nhất liên tiếp nhau sao cho điểm chung của dãy bàn này là ~K_j~. Mỗi truy vấn in ra trên ~1~ dòng.

Sample Input

3 2
2 2 5
3 2 9 3
2 5 1
2 
5

Sample Output

2
1

Subtask

  • ~50\%~ số test thỏa mãn ràng buộc ~1 \leq n, q \leq 100, 1 \leq m, x, a_i \leq 100~
  • ~50\%~ số test thỏa mãn ràng buộc ~1 \leq n, m, q \leq 1000, 1 \leq x, a_i \leq 10^6~

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.