Editorial for Bedao OI Contest 1 - Dỗi nhau


Remember to use this editorial only when stuck, and not to copy-paste code from it. Please be respectful to the problem author and editorialist.
Submitting an official solution before solving the problem yourself is a bannable offence.

Author: Lam_lai_cuoc_doi

Subtask 1

Với mỗi ô ~(i, j)~ là biệt thự, ta tìm tất cả các ô ~(x, y)~ là biệt thự có thể đi đến từ ô ~(i, j)~ bằng BFS.

Độ phức tạp: ~\mathcal{O}((m \cdot n) ^ 2)~

Subtask 2

Gọi:

 • ~nc[i][j]~ là ô # gần nhất trên dòng ~i~ về phía bên trái của ô ~(i, j)~.
 • ~nv[i][j]~ là ô . gần nhất trên dòng ~i~ về phía bên trái của ô ~(i, j)~.

Xét ô biệt thự ~(i, j)~, với mỗi dòng ~i' \le i~, ta cần tìm trên dòng đó có bao nhiêu ô đến được ~(i, j)~. Với dòng ~i~, các ô biệt thự từ vị trí ~(i, nc[i][j] + 1)~ đến ~(i, j)~ có thể đến được ~(i, j)~. Đối với dòng ~i - 1~, các ô biệt thự từ ~(i - 1, nc[i - 1][nc[i][j] + 1] + 1)~ đến ~(i - 1, nv[i - 1][j])~ sẽ thỏa mãn đến được ~(i, j)~, tương tự với ~i-2, i-3, \dots~

Độ phức tạp: ~\mathcal{O}(m^2 \cdot n)~

Subtask 3

Ta sẽ cải tiến từ subtask 2 bằng các sử dụng hai mảng prefix sum. Để hiểu rõ hơn các bạn có thể tham khảo code ở dưới.

Độ phức tạp: ~\mathcal{O}(m \cdot n)~

Code mẫu

#include <bits/stdc++.h>
#define int long long
#define ii pair<int, int>
#define st first
#define nd second
#define endl "\n"
#define all(v) v.begin(), v.end()
#define Unique(v) v.erase(unique(all(v)), v.end())

using namespace std;

const int maxn = 2e3 + 5;

int m, n;
char a[maxn][maxn];
int valid[maxn][maxn];
int nearC[maxn][maxn];
int nearV[maxn][maxn];
int res = 0;


namespace SUB1{
  bool substask_valid(){
    return m <= 50 && n <= 50;
  }

  bool vis[405][405];
  bool valid(int i, int j){
    return i >= 1 && i <= m && j >= 1 && j <= n && a[i][j] == '.';
  }

  int BFS(int i, int j){
    queue<pair<int, int>> qu;
    memset(vis, 0, sizeof(vis));
    qu.push({i, j});
    vis[i][j] = 1;
    int cnt = 0;
    while (qu.size()){
      auto [u, v] = qu.front();
      ++cnt;
      qu.pop();

      if (valid(u + 1, v) && !vis[u + 1][v]){

        vis[u + 1][v] = 1;
        qu.push({u + 1, v});
      }
      if (valid(u, v + 1) && !vis[u][v + 1]){
        vis[u][v + 1] = 1;
        qu.push({u, v + 1});
      }
    }
    return cnt;

  }
  void solve(){

    for (int row = 1; row <= m; row++){
      for (int col = 1; col <= n; col++){
        if (a[row][col] == '#') continue;
        res -= BFS(row, col);
      }
    }
    cout << res << endl;
  }
}

namespace SUB2{
  bool subtask_valid(){
    return m <= 400 && n <= 400;
  }

  const int maxn = 405;

  void solve(){
    for (int row = 1; row <= m; row++){
      for (int col = 1; col <= n; col++){
        if (a[row][col] == '#') continue;
        int insRow = row;
        int l = nearC[row][col] + 1, r = col;
        while (insRow && l <= r){
          res -= (valid[insRow][r] - valid[insRow][l - 1]);
          l = nearC[insRow - 1][l] + 1;
          r = nearV[insRow - 1][r];
          insRow--;
        }

      }
    }
    cout << res << endl;
  }

}

namespace SUB3{

  int le[maxn][maxn], ri[maxn][maxn];
  void solve(){
    for (int row = 1; row <= m; row++){
      for (int col = 1; col <= n; col++){
        if (a[row][col] == '#') continue;

        int l = nearC[row][col] + 1, r = col;
        le[row][l] = le[row - 1][nearC[row - 1][l] + 1] - valid[row][l - 1]; 
        ri[row][r] = ri[row - 1][nearV[row - 1][r]] + valid[row][r];

        res -= (le[row][l] + ri[row][r]);
      }
    }
    cout << res << endl;
  }
}

void PROGRAM(int _){
  cin >> m >> n;

  for (int i = 1; i <= m; i++){
    for (int j = 1; j <= n; j++){
      cin >> a[i][j];
      nearC[i][j] = nearC[i][j - 1];
      nearV[i][j] = nearV[i][j - 1];
      if (a[i][j] == '#') nearC[i][j] = j;
      if (a[i][j] == '.') nearV[i][j] = j;

      valid[i][j] = valid[i][j - 1] + (a[i][j] == '.');
      res += (a[i][j] == '.');
    }
  }

  res = res * (res + 1) / 2;  
  SUB3::solve();


}

signed main(){
  ios_base::sync_with_stdio(false);
  cin.tie(0);

  int test = 1;
  for (int _ = 1; _ <= test; _++){
    PROGRAM(_);
  }

  return 0;
}

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.