Bedao Mini Contest 18 - BINSEQ

View as PDF

Submit solution


Points: 0.20 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 1G
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Cho dãy ~A~ là dãy nhị phân, độ dài ~N~. Hãy xoá một số phần tử để dãy còn lại có độ dài ~k~. Và với mọi ~1 < i < k~ thì ~a_{i - 1} + a_{i + 1}~ = ~1~.

Input

 • Một dòng duy nhất chứa một xâu nhị phân.

Output

 • In ra dãy dài nhất thoả mãn. Nếu có nhiều kết quả, in ra tuỳ ý.

Subtask

 • Gọi ~n~ là độ dài xâu nhị phân.

 • ~30\%~ số test thỏa mãn ~1 \le n \le 20~.

 • ~70\%~ số test còn lại có ~1 \le n \le 100~.

Sample Input 1

01010101

Sample Output 1

011001

Sample Input 2

001

Sample Output 2

001

Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  smokeincoder  commented on April 18, 2023, 6:15 a.m.

  bài này xài dp


 • -22
  yanwe111  commented on March 22, 2023, 3:27 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.